Bostadshus i tegel, träd och människor i rörelse som går mellan alléerna. Visualisering.
Visualisering av föreslagen påbyggnad och hur den skulle kunna upplevas från Valhallavägen. (Källa: AX Arkitekter)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fler bostäder på Östermalm

Östermalm

Fler nya bostäder kan byggas inom fastigheten Storken 13 som ligger i hörnet Sibyllegatan/Valhallavägen.

Planförslaget innebär att en påbyggnad i en våning möjliggörs på befintlig byggnad. Detaljplanens bestämmelser har reglerats på så sätt att påbyggnadens volym ska underordna sig intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett sätt som inte riskerar att skada riksintresset för Stockholms innerstad.

Detaljplanen har även för avsikt att bekräfta befintlig utformning, vilken idag är planstridig vad gäller byggnadshöjd samt underbyggnad. Utöver det kommer detaljplanen möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader på fastighetens innergård. Påbyggnaden bedöms ge ett tillskott av upp till totalt tre lägenheter.

Granskningsutlåtande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande för Storken 13 i stadsdelen Östermalm den 6 oktober 2023. Utlåtandet finns tillgängligt i stadsbyggnadsexpeditionen och på bygg- och plantjänsten.

Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkter som kom in under tiden som detaljplaneförslaget var utställt för granskning i Tekniska Nämndhuset.

Granskningsperioden pågick under perioden 2023-04-05–2023-05-09.

Efter granskningsperioden har förslaget reviderats. Revideringen består av att

  • Föreslagen takterrass ska utgå.
  • På grund av funna markföroreningar har villkor för lov lagts till i plankartan.

Stadsbyggnadsnämnden ska gå igenom förslaget för antagande den 9 november 2023.

Bilder

Bostadshus med flera våningar och balkonger. Illustration, ritning.
Bostadshus med flera våningar och balkonger. Illustration, ritning.

Tidsplan

  • Start-PM: februari 2021
  • Samråd: 21 december 2021 - 14 februari 2022
  • Granskning: 5 april – 9 maj 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: 9 november 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Hajir Latifi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 102

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad