Flera flerbostadshus och en gård med träd och utemöbler.
Vy från gården mot nordost med det nya gårdshuset och den nyanlagda trädgården. Illustration: Vardag arkitekter 2023.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gårdshus med nya bostäder utmed Skeppargatan

Östermalm

Detaljplanens ska pröva möjligheten att uppföra ett gårdshus med bostäder inom fastigheten Kumlet 23, utmed Skeppargatan på Östermalm.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett gårdshus med bostäder inom fastigheten Kumlet 23. Gällande detaljplan är från 1938 och medger inte bebyggelse på innergården.

Planförslaget möjliggör cirka 11 nya bostäder i ett mycket centralt och attraktivt läge. Förslaget överensstämmer väl med stadens mål att förtäta i befintliga bebyggda miljöer. Liksom befintliga lägenheter i fastigheten så avses de nya bostäderna upplåtas med hyresrätt.

Placering och utformning av föreslagen gårdsbebyggelse kommer att studeras för att uppnå god anpassning och minimera negativ påverkan.

Bilder

Stadsbild i skymning där det planerade bygget visas på befintligt hus.
Vy från ovan med nytt gårdshus och med det befintliga gathuset. Illustration: Vardag arkitekter 2023.
Flygfoto över innerstaden där en innergård är inringad med en röd cirkel.
Illustration av gårdsbyggnad i färgskala vitt, gult, orange och brunt.

Tidsplan

  • Samråd: 25 januari–8 mars 2022.
  • Granskning: 17 maj–24 juni 2023.
  • Antagande: 28 september 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Olov Lindgren AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad