dcsimg
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Projekt Planerat

Parkeringsdäck blir bostäder vid kvarteret Oslo i Husby

Husby

I förslaget ingår kvarteret Oslo 1 liksom Molde 4 och 5 som ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till AB Svenska Bostäder. Syftet är att bygga om parkeringsdäcken och ge plats åt bostäder. På drygt 10 platser i Husby planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för över 1000 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

I förslaget Oslo1 med flera ingår tre parkeringsdäck längs med Oslogatan och Bergengatan. Totalt beräknas sex parkeringsdäck byggas om till sammanlagt cirka 120 bostäder i Husby. Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. De tre aktuella gatorna förses även med trottoarer och entréer mot gatan.

En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entréer och trottoarer bidrar till att skapa tryggare och levande gångstråk.

Tidplan

Planarbetet startade i maj 2017. Samråd om detaljplaneförslaget avslutades i juni 2018. 

En första granskningsperiod genomfördes 5/63/7 2019. Tidplanen för granskningen förlängdes till och med den 16/9 2019.

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2019 och förväntas godkännas av kommunfullmäktige under våren 2021. 

Bildgalleri

Översiktskarta över Husby
Översiktskarta med de sex parkeringsdäcken markerade.
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Bergengatan. Fotomontage: Link Arkitektur
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Bergengatan. Fotomontage: Link Arkitektur
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Trondheimsgatan. Fotomontage: Link Arkitektur
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Trondheimsgatan. Fotomontage: Link Arkitektur

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad