Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur
Projekt Planerat

Parkeringsdäck blir bostäder vid kvarteret Oslo i Husby

Husby

I förslaget ingår kvarteret Oslo 1 liksom Molde 4 och 5 som ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till AB Svenska Bostäder. Syftet är att bygga om parkeringsdäcken och ge plats åt bostäder.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

I förslaget Oslo 1 med flera ingår tre parkeringsdäck längs med Oslogatan och Bergengatan. Totalt beräknas sex parkeringsdäck byggas om till sammanlagt cirka 120 bostäder i Husby. Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. De tre aktuella gatorna förses även med trottoarer och entréer mot gatan.

En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entréer och trottoarer bidrar till att skapa tryggare och levande gångstråk.

Tidplan

Planarbetet startade i maj 2017. Samråd om detaljplaneförslaget avslutades i juni 2018. 

En första granskningsperiod genomfördes 5/63/7 2019. Tidplanen för granskningen förlängdes till och med den 16/9 2019.

Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2019 och antogs av kommunfullmäktige hösten 2020. Mark- och miljödomstolen avslog därefter överklagandena och detaljplanen har nu vunnit laga kraft, 2021-03-23, vilket innebär att den kan genomföras. 

Genomförandebeslut ligger vilande hos kommunfullmäktige då  Svenska Bostäder kommer granska tidigare utkast till exploateringsavtal samt genomförbarheten i projektet.

Byggstart för stadens arbeten med gator och ledningar tidigast 2025.

Bildgalleri

Översiktskarta över Husby
Översiktskarta med de sex parkeringsdäcken markerade.
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Bergengatan. Fotomontage: Link Arkitektur
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Bergengatan. Fotomontage: Link Arkitektur
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Trondheimsgatan. Fotomontage: Link Arkitektur
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Trondheimsgatan. Fotomontage: Link Arkitektur

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad