Projekt Planerat

Idrott och kultur föreslås i Pripps gamla lokaler

Ulvsunda industriområde

Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri och bygga bostäder och lokaler för bland annat idrottsverksamhet samt kultur samt nya parker och torg. Planområdet ligger i direkt anslutning till tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda och berör fastigheterna Gjutmästaren 6 samt Gjutmästaren 9 med flera.

Projektfakta

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i Ulvsunda Industriområde i västra Stockholm kan utvecklas. Den här delen av Ulvsunda industriområde kan i framtiden bli en central mötesplats för idrott och kultur samt utbildning med flera nya kvarter för kontor, hotell och cirka 450 bostäder.

Inom området finns den kulturhistoriskt och stadsmässigt värdefulla bryggeribyggnaden, där Pripps hade sin verksamhet. Byggnaden bevaras och lokalerna föreslås användas för idrott och kultur.

De som bor och vistas i området ska ha god tillgång till gröna ytor som till exempel parker för avkoppling som också fyller ekologiska funktioner. 

Från industriområde till levande stadsdel

Planområdet avgränsas av Huvudstaleden i sydöst och Tvärbanan i syd. I norr avgränsas området av Bällstaviken och i väster av det nya stadsutvecklingsområdet Bällsta hamn. Utvecklingen av området planeras ske etappvis. 

 Planförslaget är uppdelat i fyra områden:

Område 1 –Bevarade byggnader, bostäder och aktivitetspark

Inom området finns den kulturhistoriskt och stadsmässigt värdefulla bryggeribyggnaden där Pripps tidigare hade sin verksamhet. Huvuddelen av byggnaden föreslås skyddas för framtiden och lokalen planeras användas för idrott och kultur. Det gamla bryggeriets siluett hålls intakt mot Bällstaviken. I byggnadens lokaler planeras verksamhet för idrott. Lågdelen rivs och i stället byggs där en aktivitetspark. Invid den gamla bryggeribyggnaden föreslås flera nya torg och parker. En strandpromenad byggs på flytbryggor som ansluter till det befintliga gångstråket vid Bällstaviken.

Område 2 – Kontor/skola samt hotell vid Norra Ulvsunda hållplats

Väster om aktivitetsparken byggs tre nya byggnader som genom sin placering och arkitektur tecknar minnet av bryggeriets lagerdel tillsammans med en aktivitetspark. Invid Norra Ulvsunda hållplats finns plats för en ny gata över spåret och ett torg med utrymme för aktiviteter samt ett hotell. En fornminnespark skapas kring den enda kvarvarande fornlämningen söder om hotellet.

Område 3 –Kontorsdel med hotell och restaurangkvarter

I sydöstra delen planeras ny kontorsbebyggelse mot Huvudstaleden. De befintliga trädalléerna behålls. I kontorsdelens centrala del planeras ett torg med ett restaurangkvarter. En litet torg föreslås även vid gamla bryggeriets entrégata för att tydliggöra bryggeriet som en central mötesplats.

Område 4 –Kontor, hotell och bostäder

I planområdets norra del föreslås två hotell- , ett kontors- och ett bostadskvarter med en lekplats samt ett torg med en öppen yta mot Bällstaviken. De nya kvarteren är småskaliga för att framhäva bryggeriets särställning. Hotellkvarteren kan göras om till bostadskvarter i framtiden om flygbullerbegränsningen upphävs. Vid Bällstaviken skapas en generös, allmän yta i Strandparken, som ansluter till omgivande gångstråk.

Planförslaget bidrar till att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Förslaget bidrar även till att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsmiljö.

 Tidplan

  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden fjärde kvartalet 2017. Planområdet omfattade hela Bällsta hamnområde och hade, då start-PM togs, diarienummer 2015-11048. Planärendet delades i två delar i maj 2018, varav den första etappen med diarienummer 2018-06893 utgör detaljplanen för Gjutmästaren 6 och 9 med flera och den andra etappen med diarienummer 2018-10844 Bostäder, skola och förskolor i Bällsta hamn. 

  • Samråd för Gjutmästaren 6 och 9 med flera pågick mellan 29 oktober och 10 december 2019.
  • Redogörelse efter samråd i stadsbyggnadsnämnden: Den 19 mars 2020
  • Granskning: kvartal 4, 2021
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 2, 2022
  • Antagande Kommunfullmäktige: kvartal 3, 2022.

Byggaktörer

S:t Erik Markutveckling AB äger genom Fastighets AB G-mästaren Gjutmästaren 6, den största fastigheten inom planområdet samt innehar Gjutmästaren 9 med tomträtt. Exploateringskontoret är fastighetsägare till Gjutmästaren 9 samt vattenfastigheten Ulvsunda Industriområde 1:24.

Bildgalleri

Bild över modell över området där bryggeribyggnaden, märkts ut med grå ton. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Bild över modell över området där bryggeribyggnaden, märkts ut med grå ton. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Vid kajen planeras en rekreativ miljö invid strandparken. Brunnberg & Forshed.
Vid kajen planeras en rekreativ miljö invid strandparken. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Ett torg planeras invid Tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda i södra delen av planområdet. Illustration:  Brunnberg & Forshed
Ett torg planeras invid Tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda i södra delen av planområdet. Illustration: Brunnberg & Forshed
I områdets norra del planeras en småskalig bebyggelse med hotell. Illustration: Brunnberg & Forshed.
I områdets norra del planeras en småskalig bebyggelse med hotell. Illustration: Brunnberg & Forshed.
I planområdet sydöstra del planeras kontorsbebyggelse med restaurangkvarter. Illustration: Brunnberg & Forshed.
I planområdet sydöstra del planeras kontorsbebyggelse med restaurangkvarter. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Illustration över område med områdesindelning och beskrivande text. Illustration. Brunnberg & Forshed.
Illustration över område med områdesindelning och beskrivande text. Illustration. Brunnberg & Forshed.
Ungefärligt planområde är markerat med cerise färg på fotot. Foto: Stockholms stad, Lennart Johansson.
Ungefärligt planområde är markerat med cerise färg på fotot. Foto: Stockholms stad, Lennart Johansson.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad