Illustrationen visar en vy från Bällstaviken mot kontorsparken som bevaras och befintlig bebyggelse med silos som bevaras.
Kontorsparken och befintliga bebyggelsevolymer mot Bällstaviken bevaras. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Idrott och kultur föreslås i Pripps gamla lokaler

Ulvsunda industriområde

Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri och långsiktigt utveckla området till en blandstad med lokaler för bland annat idrottsverksamhet, kultur, kontor och hotell samt nya parker. Planområdet ligger i direkt anslutning till tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda och berör fastigheten Gjutmästaren 6 med flera.

Ny inriktning – etappvis utveckling av området

Efter samråd av detaljplan för Gjutmästaren 6 och 9 hösten 2019 har inriktningen på planarbetet ändrats till en etappvis utveckling av området. Den fortsatta inriktningen är att i en första etapp ta fram en plan som möjliggör etablering av ett större idrottscentrum samt bevarande av och nya användningsmöjligheter för kulturhistoriskt intressant industribebyggelse. Dessa delar är förutsättningar för fortsatt planering och genomförande i norra Bällsta hamn.

Mötesplats för idrott och kultur

Granskningsförslaget innebär i huvudsak i att utveckla Gjutmästaren 6 (Pripps gamla bryggeri) till en central mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, handel, hotell och icke störande verksamheter i enlighet med översiktsplanens syfte för stadsutvecklingen i hela Bällsta Hamn. Planen syftar även till att tillvarata och säkerställa planområdets höga kulturhistoriska värden och förbättra områdets bristfälliga kopplingar.

Granskning pågick under perioden 2 februari till 1 mars 2022.

Bildgalleri

Bilden visar en flygvy över en modell över planerad utveckling av området.
Flygvy över modell över området. Planområdet är markerat i rött. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Illustrationen visar ett nytt gång- och cykelstråk från tvärbanan till det nya idrottscentret via den nya fornminnesparken.
Ett nytt gång- och cykelstråk från tvärbanan till det nya idrottscentret via den nya fornminnesparken och planeras få nya trädplanteringar. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Illustrationen visar entréplatsen till idrottscentret. på bilden ser man befintliga byggnader med tapphallen som ska bevaras.
Entréplatsen i norr. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Illustrationen visar en vy från Bällstaviken där man ser befintliga byggnader, silos som ska bevaras med fräschas upp.
Vid Bällstaviken möjliggörs nya bryggor och exempelvis en bastu. Illustration Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Illustrationen visar idrottshallens huvudentré.
Från idrottshallens huvudentré skapas siktlinjer mot Bällstaviken. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Visionsbild, interiört Pripps lokaler. Illustration: White Arkitekter.
Situationsplan som visar byggnadernas placering inom området.
Situationsplan: Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Karta över Ulvsunda industriområde där detaljplaneområdet är markerat med en lila streckad linje.
Karta över Ulvsunda industriområde där detaljplaneområdet är markerat med en lila streckad linje.

Projektfakta

Kulturhistoriskt intressant område

Ulvsunda industriområde är ett av stadens äldsta verksamhetsområden med stora kulturhistoriska och industrihistoriska värden. Fastigheten Gjutmästaren 6 rymmer påtagliga spår från tre kulturhistoriskt intressanta skeden – historiska arkeologiska lämningar, 1600-1800-talets odlingslandskap, 1800-talets kommunikationer på vatten och storbryggeriet Pripps industriella verksamhet. Att bevara och utveckla dessa värden för att skapa en stark identitet har varit en viktig förutsättning i planarbetet.

Från industriområde till levande stadsdel

Syftet med Bällsta hamns övergripande planering är att enligt översiktsplanens intention omvandla denna nyare del av Ulvsunda industriområde till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, verksamheter, service, gator, parker, kultur och idrottsytor samt att säkerställa funktioner som skola och förskolor.

Den nu aktuella detaljplanen för fastigheten Gjutmästaren 6, första etappen av planläggningen i Bällsta Hamn, syftar till att tillvarata områdets höga kulturhistoriska värden och utveckla platsen utgående från dess specifika förutsättningar till en central mötesplats för idrott och kultur, kontor, hotell, handel och icke-störande verksamheter.

Etappvis utveckling med stadsbebyggelse i sikte

För att långsiktigt omvandla detta hårdgjorda industriområde till ett attraktivt blandstadsområde föreslogs i samrådet en ny gatustruktur samt flera nya parker och torg. För att minska områdets barriärer föreslogs även flera nya gång- och cykelkopplingar samt en ny strandpark längs Bällstaviken. Samrådsförslaget, som innebar tät stadsbebyggelse, är fortsatt det långsiktiga målet för området.

Efter samråd har inriktningen för planarbetet ändrats till en successiv, etappvis utveckling av området, där hela fastigheten och samtliga befintliga byggnader ingår och industrifunktionen ersätts av nya användningar. I förslaget ingår inga nya byggrätter.

Mötesplats för idrott, kultur och handel med mera

Den nu aktuella detaljplanen möjliggör att Gjutmästaren 6 utvecklas till en central mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, handel, hotell och icke störande verksamheter i linje med intentionen för stadsutvecklingen i hela Bällsta Hamn. Planen syftar även till att tillvarata och säkerställa planområdets höga kulturhistoriska värden och förbättra områdets bristfälliga kopplingar.

För att långsiktigt uppnå en blandstad med ett varierat innehåll som upplevs befolkat, tryggt och händelserikt kommer Gjutmästaren 6 härmed att bidra med flera centrala funktioner med olika typer av service och rekreation i den tidigare bryggeribebyggelsens lokaler, vilka kompletterar planerade bostäderna och lokaler norr om området i Bällsta Hamn.

Parker och strandpromenad, del av en hållbar stadsdel

För att kunna omvandla detta hårdgjorda industriområde till en del av ett större blandstadsområde krävs tillgång till kvalitativa gröna ytor med rekreativa och ekologiska funktioner. I detaljplanen föreslås två nya parker, kontorsparken vid Bällstaviken och området vid fornminnet, som ett första steg för att långsiktigt uppnå en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel. Detaljplanen möjliggör även flera nya gång- och cykelkopplingar som kompletterar den planerade, sammanhängande strandpromenaden vid Bällstaviken.

Säkra gång- och cykelvägar

För att ta sig till fots och med cykel till de nya besöksmålen, som verksamheterna för idrott och kultur innebär, på ett säkert och tryggt sätt planeras markreservationer för allmän gång- och cykeltrafik och tydligt avskilda bilkopplingar och -parkeringar. Det nya idrottscentrets parkering utgörs av befintliga parkeringsytor mellan det ursprungliga höglagret och Huvudstaleden och den övriga handelsparkeringen placeras öster om tvärbanan.

Strategiska och viktiga gång-och cykelkopplingar planeras mellan tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda och entréerna till idrottshallarna och vidare ned till kajen och parkstråket, liksom mellan Bryggerivägen och Masugnsvägen. En markreservation fastställs för allmän körtrafik mellan Masugnsvägen och Bryggerivägen som möjliggör utrymning från verksamhetsområdets norra delar samt för att säkra en framtida koppling mellan Bällsta Hamns norra och södra delar.

Miljöbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan innebära en betydande miljöpåverkan på grund av markföroreningar (från tidigare verksamheter) samt hantering av vatten och att en miljöbedömning därför behöver göras.

Eftersom bostäderna utgår från planförslaget utgår även den tidigare MKB-frågan om buller. Även frågan om grönstruktur och biologisk mångfald utgår, då planförslaget endast befäster befintliga, gröna ytor på kvartersmark som park.

Byggaktör

I planområdet ingår fastigheten Gjutmästaren 6 som ägs av Stockholm Stadshus AB genom Fastighets AB G-mästaren.

Tidplan

  • Start-Pm: 14 december 2017 (Området omfattade då Gjutmästaren 6 & 9 samt Bällsta Hamn.)
  • Samråd: 29 oktober till 10 december 2019
  • Redogörelse efter samråd: 19 mars 2020
  • Granskning 2 februari till 1 mars 2022
  • Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2023.
  • Kommunfullmäktige antog planen vid deras möte 19 juni 2023.
    Ta del av handlingarna.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joacim Nylander

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad