Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Rödabergsgatan rustas upp

Norrmalm - Vasastaden

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att bygga nya växtbäddar i mittstråket av Rödabergsgatan på Norrmalm. Även cykelparkeringar och sittbänkar renoveras och fräschas upp i samband med renoveringarna av de gröna planteringarna.

Projektfakta

Sol och regn når träden

I dagsläget nås inte gräsytorna under hästkastanjerna på Rödabergsgatan av solljus och regnvatten, vilket innebär att också gräs har svårt att växa i den nedtrampade jorden. Dessutom har träden ytliga rötter, vilket gör att det är svårt att i dagsläget underhålla ytorna.

Planterar nytt under hösten

Därför satsar nu Stockholms stad på att börja ett arbete med att bygga nya växtbäddar på platsen. Nya planteringsytor innehållande låga buskar, perenna växter och gräs kommer därför att anläggas i syfte att skapa bättre dränering och livskraftig grönska.

Bättre livsmiljö för träden

Växtbäddsplanteringarna kommer inte bara att fördröja dagvattnet, vilket inte bara minskar belastningen på ledningsnätet samt risken för översvämning, utan också bidrar till bättre förutsättningar för träden att frodas över tid.

Bänkar och cykelparkering fräschas upp

Det är inte bara grönytorna som rustas upp under arbetets gång, även ny belysning och sittbänkar adderas på mittstråket av Rödabergsgatan. Även cykelparkeringen som finns på plats i dag kommer att renoveras.

Hur påverkas parken?

Vi kommer installera nya bänkar och förbättra gatubelysningen. Konstverket ”1 och ½ sfär” av Björn Selder kommer tillfälligt att flyttas under byggperioden, för att sedan återföras till en ny plats nära ursprungsplatsen. Anledningen till den korta flytten är att sätta skulpturen på en plats med mer solljus. Konstverket förvaltas av Stockholm konst.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart under vintern 2024.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad