• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt ställverk i Sätra

Sätra

Förslaget möjliggör ett nytt ställverk för elförsörjning i Sätra verksamhetsområde.

Säkrad elförsörjning i etablerat verksamhetsområde

Förslaget möjliggör ett nytt ställverk för elförsörjning. Ställverket ska tillhöra Svenska kraftnät och är ett av flera ställverk som ska sammankopplas för att säkerställa framtida elförsörjning i Storstockholmsregionen.

Ett ställverk, även kallad station eller kraftstation, är viktig i det svenska elsystemet och fungerar som en knutpunkt där flera ledningar kopplas samman. Ett gasisolerat ställverk byggs in i en byggnad som utgör skalskydd, som i detta planförslag.

Planförslaget innehåller en huvudbyggnad i vilken ett gasisolerat ställverket ska placeras, reaktorbås, mindre komplementbyggnader samt en kraftledningsstolpe (pylon). Runt anläggningen ska ett staket uppföras. Ställverket ska bidra dels med ett identitetsskapande uttryck som ger särprägel till närområdet, dels till en väl gestaltad bebyggelse i Stockholms entréstråk längs motorvägen.

Konsekvenserna av planförslaget är i huvudsak ianspråktagande av naturmark. Inom planområdet finns inga betydande biologiska eller ekologiska värden och konsekvensen bedöms som ringa.

Sätra verksamhetsområde

Planområdet ligger i Sätra verksamhetsområde, i anslutning till Strömsätravägen. Flertalet byggnader inom verksamhetsområdet är uppförda som kontors- eller lagerbyggnader under 1970-talet. Området är väl synligt från E4/E20 Södertäljevägen, vilket innebär att det är en del av entréstråket till Stockholm.

Tidsplan

  • Samråd 16 april till 27 maj 2024
  • Samrådsmöte 14 maj 2024
  • Granskning planeras februari/mars 2025
  • Antagande planeras augusti 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Susanne Arvidsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 372

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad