Flygvy över området. Illustration: Bergkrantz arkitektur
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Eksätravägen

Sätra

Stockholms stad planerar för cirka 100 nya hyresrättslägenheter längs med Eksätravägen vid kvarteret Hjälmsätra. Förslaget innehåller 4 punkthus i suterräng, med 5–6 våningar mot Eksätravägen och som högst 8 våningar mot naturslänten.

Samråd pågår, 28 maj–5 augusti

Under samrådsperioden kan du titta på vad förslaget innebär och lämna synpunkter.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 28 maj–5 augusti 2024 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i Skärholmens medborgarkontor, Måsholmstorget 20.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Se alla handlingar och lämna dina synpunkter

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 13 juni 2024 klockan 16.30–18.30 i Skärholmens bibliotek i Skärholmen, Bredholmsgatan 4. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med förslaget.

Bilder

Vy från äldreboende. Illustration: Bergkrantz arkitektur
Vy från gatan mot entréer. Illustration: Bergkrantz arkitektur

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 100 nya bostäder i fyra punkthus samt att bevara parkmark i ett släpp mellan byggnaderna. Bebyggelsen ska anpassas till omgivningarna och bidra med nya arkitektoniska värden samt skapa förutsättningar för en god boendemiljö. Vidare är syftet att möjliggöra effektiv markanvändning, bland annat genom omförläggning av ett befintligt gångstråk.

Under planarbetet kommer placering och utformning av byggnaderna utredas i förhållande till naturvärden och höjdförhållanden på platsen. Även parkering behöver studeras noggrant under planarbetet och olika lösningar behöver utredas för att täcka behovet av ny och eventuellt befintlig bebyggelse.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i januari 2023.
  • Samråd 28 maj–5 augusti 2024.
  • Granskning april 2025.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden oktober 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Christian Bleckman
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 340

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad