• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Eksätravägen

Sätra

Nya bostäder föreslås längs med Eksätravägen, i Sätra. Förslaget innehåller fem punkthus i fyra till sex våningar med sammanlagt 95 bostäder, i kvarteret Hjälmsätra.

Längs med Eksätravägen, på en höjd centralt i Sätra, föreslås fem nya punkthus med sammanlagt cirka 95 bostäder. Bostäderna planeras bli hyresrätter. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt läge med närhet till natur, park och service.

Under planarbetet kommer placering och utformning av byggnaderna utredas i förhållande till naturvärden och höjdförhållanden på platsen. Även parkering behöver studeras noggrant under planarbetet och olika lösningar behöver utredas för att täcka behovet av ny och eventuellt befintlig bebyggelse.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i januari 2023.
  • Samråd planeras våren 2024.
  • Granskning planeras hösten 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras våren 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad