Illustration över en byggnad och omgivningar med gräsytor, hus, vägar och träd
Flygvy från öster. Bild: Tengbom
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Moské vid Skärholmsvägen

Skärholmen

En ny moské planeras att byggas vid Skärholmsvägen i Skärholmen. Detaljplanen vann laga kraft 2014 och byggstart planeras till hösten 2023.

Moské vid Skärholmsvägen

En ny moské planeras att byggas vid Skärholmsvägen. Platsen är idag obebyggd och består till hälften av en bergssluttning och hälften av parkmark med öppna gräsytor och gång- och cykelvägar.

Den nya moskén planeras att infogas i bergssluttningen, med två suterrängvåningar mot Skärholmsvägen. Byggnaden är uppdelad i två delar. Den södra delen, som innehåller en sal för bön är vriden mot Mecka och kröns av en kupol. Den norra delen, som i sin tur är uppdelad i flera delvolymer, innehåller övrig verksamhet. Moskén är inte bara en byggnad för andakt och bön. Det är ett levande allaktivitetshus för utbildning, samvaro, lek, motion och fest.

Norr om byggnaden byggs ett angöringstorg med cirka 20 parkeringsplatser. Byggnationen innebär att gångvägen längs Skärholmsvägen flyttas ut till Skärholmsvägen. Även gångvägen som leder upp till Harholmen 3 flyttas och förläggs runt det nya angöringstorget.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i mars 2014
  • Markarbeten i form av sprängning och utlastning av berg startade i april  2022
  • Stadens arbeten med flytt av gångväg och ledningar startade i april 2023
  • Byggstart planeras till hösten 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Islamiska Stiftelsen i Skärholmen bygger moskén och Stockholms stad utför omledning av gångvägar.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad