• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Väderskydd över påfartsramp i Skärholmens centrum

Skärholmen

På Bodholmsplan vid Skärholmens centrum planeras för ett väderskydd över en påfartsramp till ett garage under mark. Planen har vunnit laga kraft.

Syftet med planen för Måsholmen 22 är att göra det möjligt att bygga ett väderskydd över en påfartsramp till ett garage under mark, på Bodholmsplan i Skärholmens centrum.

Rampen är en ny in/utfart till garaget. Väderskyddet ska säkerställa höga funktions- och säkerhetskrav för verksamheter som nyttjar in/utfarten. Utformning av byggnaden ska studeras i planarbetet med målsättningen att uppnå en god helhetslösning på platsen.

Tidsplan

Planen vann laga kraft den 20 juni 2023
Antagande juni 2023
Granskning 18 januari– 14 februari 2023
Samråd 28 juni– 8 augusti 2022
Start-PM januari 2022

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägare

Fastigheten Måsholmen 22 ägs av Skärholmen Retail AB.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad