Vy mot väster över förslaget på utformning av Tvätt-Malins park. Till vänster i bilden syns grönytor och träd. I mitten syns stenläggning och trappor som bildar gångvägar genom parken. Till höger syns schematiska teckningar över bostadskvarterbredvid parken. Förslag på placering av sittplatser utmed gångvägar och planteringar genom parken syns också.
Visionsbild över Tvätt-Malins park. Illustration: Landskapslaget.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

1 240 nya bostäder på östra Södermalm

Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå tidigare låg, ska Stockholms stad tillsammans med byggaktörerna bygga sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter.

Aktuell info

Under hela sommaren sker arbete i kvarteret Persikan. Både byggaktörerna och staden har arbeten igång.

Arbetet kommer dock att gå ner något i intensitet under sommaren.

Aktuellt

Projektfakta

Staden bygger tillsammans med byggaktörerna sju nya bostadskvarter med totalt cirka 1 240 lägenheter. Fördelningen är cirka 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Området får två nya förskolor med totalt 10–12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren byggs ett gång- och cykelstråk genom området.

Persikan ska bli en levande och varierad stadsdel. Det byggs lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan var tidigare ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Delmålet är 80 000 bostäder till år 2025. När SL:s bussdepå flyttades till Fredriksdal frigjordes stora ytor där det blev möjligt att bygga nya bostäder.

Bildgalleri

Vy mot väster över förslaget på utformning av Tvätt-Malins park. Till vänster i bilden syns grönytor och träd. I mitten syns stenläggning och trappor som bildar gångvägar genom parken. Till höger syns schematiska teckningar över bostadskvarterbredvid parken. Förslag på placering av sittplatser utmed gångvägar och planteringar genom parken syns också.
Visionsbild över Tvätt-Malins park. Illustration: Landskapslaget.
Vy från Bondegatan mot Emilies gata. Träd planterade utmed gator och torgyta.
Vy norrut över Tummens torg. Illustration: Landskapslaget.
Vy över utformningen av Hennings gata, en av gatorna mellan parken och omkringliggande större gator. Trädplanteringar utmed bostadskvarteren, sittbänkar och buskar mot förgårdsmark, visionsbild.
Vy norrut över Hennings gata. Illustration: Landskapslaget.
Vy från väster ståendes på Bondegatan. Två huskroppar med ett släpp emellan. Framför släppet syns Tummens torg och korsningen Emilies gata och Bondegatans förlängning, visionsbild.
Kvarter 1a. Byggaktör: Borätt och Seniorgården. Illustration: White arkitekter.

Sju nya kvarter

Persikan planeras att bli en levande och varierad stadsdel. Vi bygger sju nya kvarter här. Mer information om varje byggprojekt hittar du i listan nedan

Stockholmshem bygger ett kvarter med 151 bostäder (hyresrätter), en förskola och ett gruppboende. I gatuplan blir det lokaler för livsmedelsbutik och tre handelslokaler.

JM AB har byggt 172 bostäder (bostadsrätter) och fyra handelslokaler i kvarter 7. 
JM ABs webbplats

Bildgalleri

Lägenhetshusfasad i tegel sedd från korsning, med balkonger mot gatan. Folk i rörelse, visionsbild.
Kvarter 1b, Barnängsgatan. Byggaktör: Aros Bostad. Illustration: In Praise of Shadows arkitektur.
Husfasad i tegel sedd från gathörn, med livsmedelsbutik på gatuplan. Människor och bilar i rörelse, visionsbild.
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Vy över husfasad med balkonger sedd från hörn, omgivet av gator och grönytor. Bilar och människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Illustration: Semrén + Månsson.
Husfasad i rött med sadeltak och balkonger mot gata. Människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Illustration: AQ arkitekter.

Tidsplan

De första bostadskvarteren började byggas 2020. Rivning av den gamla bussdepån genomfördes under 2018 och 2019.

Ombyggnation av gator sker i etapper

  • Etapp 1 genomfördes hösten 2018–sommaren 2019
  • Etapp 2 påbörjades sommaren 2019 och beräknas pågå till och med kvartal 2 2021.

Genomförd planprocess

  • Samråd våren 2015
  • Granskning 31 augusti–28 september 2016
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016
  • Planen antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017.

Efter antagandet överklagades planen till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017. Beslutet överklagades därefter till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen fattade den 18 januari 2018 beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen vunnit laga kraft.

Bildgalleri

Lägenhetshusfasad sedd från gatan. Bred trappa till vänster om huset, människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Illustration: ÅWL arkitekter.
Lägenhetshusfasad i nivåer sedd från gatan, människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Illustration: Engstrand och Speek.
Lägenhetshusfasad sedd från gatan, människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Illustration: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor.
Vy aöver lägenhetshusfasad i grått med balkonger i olika storlek, med liten parkyta till höger, visionsbild.
Kvarter 7. Byggaktör JM.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad