Vy mot väster över förslaget på utformning av Tvätt-Malins park. Till vänster i bilden syns grönytor och träd. I mitten syns stenläggning och trappor som bildar gångvägar genom parken. Till höger syns schematiska teckningar över bostadskvarterbredvid parken. Förslag på placering av sittplatser utmed gångvägar och planteringar genom parken syns också.
Visionsbild över Tvätt-Malins park. Illustration: Landskapslaget.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

1 240 nya bostäder på östra Södermalm

Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå tidigare låg, ska Stockholms stad tillsammans med byggaktörerna bygga sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter.

Aktuella arbeten

Byggaktörerna utför arbeten inne på sina fastigheter i projektet Persikan samtidigt som staden fortsätter ombyggnationen av gator.

De generella arbetstiderna är 07.00–19.00. Vid behov kan arbete komma att utföras utanför dessa tider (klockan 07.00–22.00). I informationen från varje byggaktör står deras specifika arbetstider.

Under hela byggtiden påverkas framkomligheten i området i varierande utsträckning och det går inte att parkera utmed stora delar av byggarbetsområdet.

Åtgärdande i Tegelviksgatan

Ett ledningsarbete åtgärdas just nu i del av Tegelviksgatan. Det innebär att staden schaktar upp del av den nya trottoaren för att ledningsägaren ska kunna utföra arbetet. 

Vi tänker på din säkerhet! Därför är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.

Arbeten per kvarter

Under juli 2019 påbörjades ombyggnationen av gator i kvarteret Persikan.

Arbeten innebär att en del avspärrningar kommer ske för schaktarbeten samt VA-läggning och arbeten med plattläggning. I vissa fall kommer de vara en del begräsningar i framkomligheten.

Gatubelysning i området ska vara i form av linspänd belysning och den kommer upp när husen är färdiga och infästningarna är gjorda. Vi har satt upp temporär belysning då den permanenta lösningen varit slut i lager. Den permanenta beräknas komma under våren 2024.

Åtgärdande i Tegelviksgatan

Ledningsarbeten i en tidigare entreprenad utmed Tegelviksgatan har blivit fel. Ledningsägaren har därför bett staden att schakta upp den nya trottoaren så att de kan åtgärda felet.

När detta är åtgärdat kommer träd att planteras på Tegelviksgatan och gatan att färdigställas. 

Arbetet beräknas ta några veckor.

Färdigställande Lottens gata

Arbetet med att färdigställa Lottens gata kommer att genomföras under maj och början av juni. När gatan är klar kommer den att öppnas för användning.

Arbetets försenades först på grund utav ett tidigt vinterstopp och när arbete med gatan fick påbörjas igen behövdes andra arbeten inom kvarteret Persikan prioriteras först.

Påverkan på tidsplan

Hennings gata, delen förbi kvarter 5, och färdigställandet av Tvätt-Malins park påverkas av Stockholmshems tidplan. Staden kommer att göra de arbeten som är möjliga, de som inte är i direkt anslutning till Stockholmshems kvarter.

Som en del av stadens arbeten med allmän plats kommer ett parkutvecklingsprojekt att genomföras. En del är att skapa en ny park vid de nya kvarteren, Tvätt-Malins park. En annan del är att rusta och utveckla Tengdahlsparken.

Färdigställandet av Tvätt-Malins park påverkas av Stockholmshems tidplan. Staden kommer i nästa etapp av arbetet att göra de arbeten som går i parken i samordning med Stockholmshems tidplan.

Upprustning  av Tengdahlsparken

Under 2022 gjordes en upprustning i Tengdahlsparken. Parken får nya sittmöbler, grönska och ny belysning. En ny granitmur kommer uppföras av sten som tagits om hand från Stigbergsparken. Detta var en del av de upprustningar som ska göras. 

Tengdahlsparkens illustrationsplan (pdf)

Plaskdammen i Tengdahlsparken

Plaskdammen i Tengdahlsparken har problem med jordbakterier i vattnet. För att kunna bevara dammen måste dessa bakterier bort och staden kommer därför att göra flera åtgärder i samband med upprustningen av parken.

En stor orsak till bakterierna är markskador med blottad jord runt om dammen som besökare går igenom för att ta sig ner i dammen. Det kommer därför att byggas en stenmur i slänten norr om dammen, söder och öster om dammen planteras nya marktäckande växter och det görs stigar av betongplattor genom planteringarna.

Plattorna runt dammen ska också ses över, fler vattendysor installeras i dammen och städning kring dammen förbättras.

Åtgärderna är ett samarbete mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och exploateringskontorets parkupprustning.

Tengdahlsparken blev en av de första parkerna Holger Blom fick ansvar att utforma som nytillträdd stadsträdgårdsmästare 1938.

Plaskdammen är sannolikt ritad av Erik Glemme och byggd omkring 1940. Ett tag var den delvis igenlagd, men den återställdes till sin ursprungliga form och moderniserades något i samband med att parken rustades upp 2003-2005.

Samråd om förslag till utveckling av Tengdahlsparken

Ett förslag till möjlig utveckling av Tengdahlsparken har arbetats fram och under 20 mars–6 april 2021 kunde du lämna förslag och synpunkter på förslaget via en webbenkät.

Över 200 personer gav sina tankar och synpunkter på förslaget under samrådet. En sammanställning över de svar som inkom under samrådet finns att läsa. De synpunkter och förslag som kommit in blev ett av de underlag som vägs samman till ett slutgiltigt förslag för parken.

Sammanställning inkomna svar Tengdahlsparken (pdf)

Byggnation i kvarter 1 kan påbörjas tidigast i början av 2023.

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Aktuell byggaktörs fastighet visas i mörkrosa på kartan.

Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) bygger 153 bostäder.

Sprängningsarbete på fastigheten pågår. Tiderna för sprängning är klockan 10.00, 12.00, och 14.00. 

Vibrationsmätning sker på platsen.

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Aktuell byggaktörs fastighet visas i mörkrosa på kartan.

I kvarteret Persikan på Södermalm uppför Einar Mattsson cirka 220 bostäder, varav 99 bostadsrätter och 121 hyresrätter. Bostadsrätterna går under namnet Söderdepån och hyresrätterna under namnet Persikan.

Einar Mattsson tillträdde sin fastighet och påbörjade arbetet under kvartal 4 2021.

Entreprenören arbetar med stommen och tak.

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Mörkrosa markering på kartbilden visar aktuell byggaktörs ungefärliga arbetsområde.

Svenska Bostäders kvarter Mangon innehåller 169 hyresrätter samt flera lokaler, bland annat en förskola.

Entreprenören gör arbeten med stommen samt invändiga arbeten.

Våra arbetstider är vardagar klockan 07.00–19.00. Vi försöker begränsa mer störande moment till 07.00–17.00.

Helgarbete kommer att utföras i kvarter 4 tillsvidare. På helger är arbetstiden klockan 9-16. 

Arbetet utförs av entreprenören Wästbygg.

Mer information finns på Svenska bostäders projektwebb.

Kontakt

Svenska bostäders kundservice
Telefon: 0771-318 318

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Mörkrosa markering på kartbilden visar aktuell byggaktörs ungefärliga arbetsområde.

Stockholmshem bygger ett stadskvarter med 151 hyreslägenheter, en förskola och ett gruppboende. I gatuplan blir det lokaler för livsmedelsbutik och tre butiker.

Arbetet med stommen är i full gång, det kommer pågå hela året fram till runt årsskiftet 2024/2025.

För att vi ska hålla takten i våra arbeten och bli klara så snart som möjligt kommer vissa arbeten även ske på helger. Tiderna för helgarbetena är klockan 9-17. Våra arbetstider generellt är vardagar klockan 7-19.

Vi beräknar att våra hyresgäster kan flytta in i vårt nya hus i början 2026. Det innebär att även Ica, som kommer driva den nya livsmedelsbutiken, får tillgång till sina lokaler under första halvåret 2026. Det samma gäller även för den nya förskolan.

Du som bor och vistas i närheten kommer att märka av de arbeten som orsakar buller och vibrationer. Vi följer Naturvårdsverkets rekommendationer för bullernivåer på byggarbetsplatser.

Läs mer på Stockholmshems egen projektwebb.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Stockholmshems kundtjänst.

Telefon: 08‑508 390 00
E-post: epost@stockholmshem.se

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Mörkrosa markering visar på aktuell byggaktörs fastighet inom kvarteret.

Nordr kvarter Brf Spinneriet på Södermalm beläget Barnängsgatan 15/Lottens gata 11 mot Tvätt-Malins park rymmer 88 bostadsrätter om 1–5 rum och kök, de allra flesta med balkong eller uteplats. Bostäderna beräknas vara klara för inflyttning hösten 2023. Projektet är Svanenmärkt.

Entreprenör är Veidekke Entreprenad. Generella arbetstider är helgfria vardagar klockan 07.00–19.00.

Läs mer om projektet på Nordrs projektwebb.

Kontakt

Veidekke Entreprenad AB
Telefon: 08-635 61 00

Nordr Sverige AB
Telefon: 020-22 22 66
E-post: kundcenter@nordr.se

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Mörkrosa markering visar på aktuell byggaktörs fastighet inom kvarteret.

I kvarteret Papayan 2 på Södermalm i Stockholm kommer Wallfast Projektutveckling AB att bygga 117 hyresrättslägenheter. 

Inflyttning i de 117 hyreslägenheterna i Wallfasts nya fastighet genomfördes under 2022. Lägenhetsförmedling sker via Stockholms Bostadsförmedling.

Generella arbetstider är klockan 07.00–18.00.

Mer information finns på Wallfast egen projektwebb

Karta över kvarteret med respektive byggaktörs fastighet utmarkerad.
Mörkrosa markering visar på aktuell byggaktörs fastighet inom kvarteret.

JMs kvarter Sofia Södra i hörnet Nackagatan/Tegelviksgatan rymmer 172 bostadsrätter om 1-5 rum och kök. Här finns även fyra kommersiella lokaler varav en förbereds för enklare restaurang. Sofia Södra är Svanenmärkt.

Inflyttning påbörjades i februari 2023 och pågår till och med september 2023. Under aktuell inflyttning har staden reserverat plats för flyttbilar utanför respektive trapphus. Tack för visad hänsyn!

Stomarbetet är klart i hela kvarteret och nu pågår invändigt färdigställande av bostäderna, trapphus för trapphus. Arbeten med finplanering pågår på innergård, utvändig kvartersmark samt på takterrass. Dessa arbeten kommer pågå under sommaren (vecka 28–31).

Under byggtiden påverkas framkomligheten i området och det går inte att parkera utmed vårt byggarbetsområde. För din säkerhet är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.

Våra arbetstider är helgfria vardagar klockan 07.00–17.00. Vi försöker begränsa tiden för störande moment.

Mer information finns på JM:s egen projektwebb.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till JM.

Telefon: 020-57 00 57
E-post: kundtjanst.bostad@jm.se

Signalering vid sprängning

Innan sprängning signaleras korta upprepande signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en lång signal.

Befinner du dig i närheten av borrning och sprängning kan du komma att uppleva buller.

Vid vissa tillfällen sker sprängning nära befintliga vägar. Då kan en extra avspärrning behövas av säkerhetsskäl.

Projektfakta

Staden tillsammans med byggaktörerna ska bygga sju nya bostadskvarter med totalt cirka 1 240 lägenheter. Fördelningen blir cirka 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Området får två nya förskolor med totalt 10–12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren byggs ett gång- och cykelstråk genom området.

Persikan planeras bli en levande och varierad stadsdel. Det planeras för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Delmålet är 80 000 bostäder till år 2025. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Bildgalleri

Vy mot väster över förslaget på utformning av Tvätt-Malins park. Till vänster i bilden syns grönytor och träd. I mitten syns stenläggning och trappor som bildar gångvägar genom parken. Till höger syns schematiska teckningar över bostadskvarterbredvid parken. Förslag på placering av sittplatser utmed gångvägar och planteringar genom parken syns också.
Visionsbild över Tvätt-Malins park. Illustration: Landskapslaget.
Vy från Bondegatan mot Emilies gata. Träd planterade utmed gator och torgyta.
Vy norrut över Tummens torg. Illustration: Landskapslaget.
Vy över utformningen av Hennings gata, en av gatorna mellan parken och omkringliggande större gator. Trädplanteringar utmed bostadskvarteren, sittbänkar och buskar mot förgårdsmark, visionsbild.
Vy norrut över Hennings gata. Illustration: Landskapslaget.
Vy från väster ståendes på Bondegatan. Två huskroppar med ett släpp emellan. Framför släppet syns Tummens torg och korsningen Emilies gata och Bondegatans förlängning, visionsbild.
Kvarter 1a. Byggaktör: Borätt och Seniorgården. Illustration: White arkitekter.

Frågor och svar

De första byggaktörerna fick tillträde våren 2020. De andra aktörerna tillträder några i taget löpande fram till och med 2023.

Byggstarter sker från 2020–2022. Generellt brukar vi räkna med att kvarter av den här storleken kan ta upp till 3 år att färdigställa. Runt 2025 borde därför alla kvarter vara färdigbyggda.

Bostadsrätterna läggs upp för försäljning hos respektive aktör. Några av byggaktörerna har öppnat en intresseanmälan redan nu. Besök deras hemsidor för att anmäla dig.

Hyresrätterna förmedlas via Stockholm stads bostadsförmedling.

Den asbest som fanns i den tidigare bussdepån har avlägsnats på ett säkert och korrekt sätt innan rivningen. Ingen asbest finns därmed kvar.

I projektet skapas en ny park, Tvätt-Malins park. Den nya parken kommer att ligga i höjd med Mandelparken och tanken är att förlänga stråket från Mandelparken bort mot Tengdahlsparken.

Upprustning och utveckling kommer också att ske i Tengdahlsparken.

Bildgalleri

Lägenhetshusfasad i tegel sedd från korsning, med balkonger mot gatan. Folk i rörelse, visionsbild.
Kvarter 1b, Barnängsgatan. Byggaktör: Aros Bostad. Illustration: In Praise of Shadows arkitektur.
Husfasad i tegel sedd från gathörn, med livsmedelsbutik på gatuplan. Människor och bilar i rörelse, visionsbild.
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Vy över husfasad med balkonger sedd från hörn, omgivet av gator och grönytor. Bilar och människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Illustration: Semrén + Månsson.
Husfasad i rött med sadeltak och balkonger mot gata. Människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Illustration: AQ arkitekter.

Tidsplan

De första bostadskvarteren började byggas 2020. Rivning av den gamla bussdepån genomfördes under 2018 och 2019.

Ombyggnation av gator sker i etapper

  • Etapp 1 genomfördes hösten 2018–sommaren 2019
  • Etapp 2 påbörjades sommaren 2019 och beräknas pågå till och med kvartal 2 2021.

Genomförd planprocess

  • Samråd våren 2015
  • Granskning 31 augusti–28 september 2016
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016
  • Planen antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017.

Efter antagandet överklagades planen till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017. Beslutet överklagades därefter till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen fattade den 18 januari 2018 beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen vunnit laga kraft.

Bildgalleri

Lägenhetshusfasad sedd från gatan. Bred trappa till vänster om huset, människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Illustration: ÅWL arkitekter.
Lägenhetshusfasad i nivåer sedd från gatan, människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Illustration: Engstrand och Speek.
Lägenhetshusfasad sedd från gatan, människor i rörelse, visionsbild.
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Illustration: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor.
Vy aöver lägenhetshusfasad i grått med balkonger i olika storlek, med liten parkyta till höger, visionsbild.
Kvarter 7. Byggaktör JM.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad