Flygfoto över området där de nya bostäderna ska byggas.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder för äldre i norra Högalid

Södermalm

I norra Högalid på Södermalm planeras för cirka 250 nya bostäder för äldre längs med Högalidsgatan, Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Planförslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2022.

Stockholm växer i snabb takt och staden måste säkerställa att det byggs bostäder med olika upplåtelseformer. Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga totalt cirka 250 nya bostäder för äldre längs med Högalidsgatan, Heleneborgsgatan och Varvsgatan, varav cirka 180 seniorbostäder och 70 vårdbostäder.

Förslaget innebär att entréer och verksamhetslokaler placeras i gatunivå för att skapa en levande gatumiljö.

I översiktsplanen för Stockholm finns ambitionen att på sikt utveckla Söder Mälarstrand. Det finns potential för att binda samman planområdet med Söder Mälarstrand.

Nytt seniorboende och vårdboende

Fastigheten Yxan 4, norr om Högalidsgatan, ägs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. Inom området finns idag Borgerskapets Gubbhus som är en institutionsbyggnad byggd i början av 1900-talet, Borgerskapets Enkehus som är uppfört i mitten av 1960-talet, samt den sammanlänkande byggnaden mellan Borgerskapets Gubbhus och Enkehus.

Borgerskapets Gubbhus föreslås byggas om invändigt för nya seniorbostäder. Ett nytt bostadshus för seniorbostäder och ytterligare ett bostadshus för kombinerat seniorbostäder samt vård- och omsorgsboende är planerade.

Byggnaderna gestaltas med utgångspunkt i omgivande stenstadskvarter. Till exempel får gaveln i kvarterets spets ett uttryck inspirerat av 1920-talskassicismen.

Gator

Heleneborgsgatan och Högalidsgatan får nya och bredare gångbanor. Korsningen mellan Heleneborgsgatan och Högalidsgatan planeras att öppnas upp för allmän trafik.

En plan har blivit två planer

Projektet omfattade tidigare ett större område men har efter beslut i stadsbyggnadsnämnden delats upp i två detaljplaner: Den här planen som gäller fastigheten Yxan 4 och del av Södermalm 2:8 (bostäder i norra Högalid).

Bilder

Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Bild: Koncept TM.
Illustration av äldre flerfamiljshus som delvis är dolda av träd.
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4. Bild: Koncept TM.
Illustration av kortsidan på ett flerfamiljshus i ljust tegel.
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Bild: Koncept TM.
Två stora flerfamiljshus med restauranger i bottenplan.
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan. Bild: Koncept TM.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 15 februari 2018.
  • Samråd om förslag till detaljplan: 12 oktober–23 november 2021.
  • Granskning: planerat till 21 september–18 oktober 2022.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: december 2022.
  • Antagande i kommunfullmäktige: vintern 2023/2024.
  • Byggstart: under 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Aktörer

Fastigheten Yxan 4 ägs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, som även är byggaktör.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Felix Staffanson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 444

Maria Salenius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 545

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad