Bild på Liljeholmsbroarna från Södermalm
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Liljeholmsbroarna renoveras

Liljeholmen, Södermalm

Liljeholmsbroarna är slitna och behöver repareras för att trafiken ska kunna fortsätta gå mellan Södermalm och Liljeholmen. Renoveringen startar preliminärt under 2027 och beräknas pågå under tre–fyra år. Under arbetet kommer framkomligheten på broarna bli begränsad.

Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen. Broarna byggdes år 1928 respektive 1954. Broarna är slitna och har uppnått sin tekniska livslängd, alltså den tid en bro är välfungerande utan en större renovering. Därför behöver broarna repareras.

Broarna utgör en viktig länk i stadens infrastruktur och trafikeras av kollektivtrafik, bil-, gång- och cykeltrafik. Det går även sjötrafik under broarna. Både klaffarna och brons fasta delar är så pass nedgångna att det behöver utföras större åtgärder för att broarna ska fortsätta fungera.

När projektet är klart kommer det att bli mindre framtida underhåll på broarna vilket leder till färre trafikstörningar. Det kommer också bli bättre framkomlighet för cyklister och gående på broarna.

Förslag på åtgärder

Staden har utrett flera alternativ till renovering för att förlänga broarnas tekniska livslängd.

Åtgärderna kommer bland annat innebära:

  • byta ut klaffar på båda broarna
  • reparera brostöd, överbyggnad och kantbalkar
  • bredda gång- och cykelbanan på den östra bron.

Påverkan

Framkomligheten under tiden som broarna renoveras kommer påverkas. Staden utreder lösningar för att trafikpåverkan ska bli så liten som möjligt.

Tidsplan

Preliminär tidplan:

  • Genomförandebeslut i trafiknämnden och kommunfullmäktige år 2025.
  • Renoveringarna påbörjas år 2027.

Arbetet beräknas ta 18–24 månader per bro.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad