• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och verksamhetslokaler vid den gamla panncentralen

Solberga

Cirka 80 lägenheter och lokaler för centrumändamål planeras vid den gamla panncentralen vid Folkparksvägen. Bebyggelsen ska bidra till att stärka Folkparksvägen som stadsgata och öppna upp platsen som idag är sliten och inhägnad.

Cirka 80 bostäder

Staden vill möjliggöra för cirka 80 bostäder och lokaler för centrumändamål vid Folkparksvägen. Panncentralen har potential att utvecklas till en målpunkt med publika verksamheter och utgångspunkten är att den, tillsammans med den ursprungliga kontorsbyggnaden från 1950-talet, ska bevaras. Panncentralens tydliga roll i stadsrummet ska bevaras och byggnaden ska fortsatt vara synlig från Folkparksvägen.

Den gröna karaktären i området med förgårdsmark mot gaturummet och den bostadsnära naturmarken bör tas tillvara och utvecklas. Fastigheten ska öppnas upp och tillgängliggöras och nya kopplingar mellan planområdet och omgivande gatu- och parkstruktur ska studeras.

Fastigheten heter Taffelstenen 1 och projektet har diarienummer 2021-03110.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samråd 9 april–20 maj 2024.
  • Granskning kvartal 4, 2024.
  • Antagande kvartal 1, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholmshem

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Daniel Sandström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 253

Mauritz Ericson Montgomery
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 670

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad