Flerbostadshus och hus med träfasad längs med bilväg, människor och bilar i rörelse, illustration.
Vy från söder, parkeringshus vid Älvsjövägen. Illustration: AIX Arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

685 bostäder vid Älvsjövägen

Solberga

Längs Älvsjövägen och centralt i kvarteret Kabelverket byggs sju nya bostadskvarter med cirka 685 bostäder. En ny park och ett allmänt grönt stråk ska också anläggas för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Under byggtiden


Så tar du dig till skola, förskola och idrottsplats

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på den södra sidan av Älvsjövägen. Via gångtunneln under Älvsjövägen kan man sedan ta sig vidare till skola, förskola och idrottsplats.

Vi tänker på din säkerhet
Inom orangemarkerade områden pågår byggnation för fullt. Området är avstängt och det är viktigt att avstängningarna respekteras. Kabelverksgatan, Älvsjövägen och Armborstvägen är viktiga transportvägar för byggtrafik. Här går tung trafik och täta transporter av byggmaterial.

I april 2024 börjar vi att bygga om Medaljonggatan. Arbetena planeras att bli klara under hösten 2024.

Idag ligger det asfalt på hela Medaljonggatan. Den kommer vi att byta ut mot bland annat plattor på gångbanorna. Dessutom planterar vi träd och asfalterar slitlager på körbanan. Syftet är att skapa trevligare och grönare gatumiljö.

Du kommer att kunna passera till fots, med cykel och bil från Kabelverksgatan till vändplanen på Medaljonggatan.

I den tredje etappen av Älvsjöstaden planeras sju nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 685 lägenheter. Av dessa blir cirka 440 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 159 bostadsrätter. De nya husen planeras få lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. En ny förskola planeras också som beräknas kunna ta emot en del av det behov som området själv genererar. 

Gator görs om till gångfartsgator för att prioritera gående och cyklister i området. Nya parker och ett nytt allmänt grönt stråk planeras också för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Nytt parkeringshus

Ett nytt parkeringshus byggs mellan Älvsjövägen och Klockhusgränd. Totalt blir det 115 förhyrda p-platser, samtliga med laddmöjlighet. När P-hus Älvsjöstaden är färdigställt blir det fyra parkeringsplan och en hyreslokal i bottenplan. In- och utfart till parkeringshuset sker från Klockhusgränd. Hyreslokalen kommer ha sin entré från Älvsjövägen. Parkeringshuset planeras vara klart 2024, under byggtiden kommer Klockhusgränd att vara avstängd.

För frågor om parkeringsplatser hänvisar vi till Stockholm Parkerings webbplats.

Översikt över plaområdet med nya kvarter markerade.
Rosa markering visar detaljplaneområde och planerade kvarter.

Bilder

Parkområde mellan flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration: AIX Arkitekter.
Flerbostadshus i korsning, människor i rörelse, illustration.
Vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration: AIX Arkitekter.
Höghus bakom flerbostadshus, träd. Bilar och människor i rörelse, illustration.
Vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.
3d-ritning över planområdet.
Planområdet med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter.

Tidsplan

 • Planen vann laga kraft 28 februari 2018.
 • Kvarter A började byggas våren 2019 och stod klart under 2022.
 • Kvarter B började byggas under våren 2020 och planeras stå klart under 2023.
 • Kvarter C började byggas i slutet av 2021 och planeras stå klart under 2024.
 • Kvarter D började byggas i början av 2021 och första inflyttning planeras hösten 2023.
 • Kvarter E började byggas 2023 och planeras stå klart under 2025.
 • Kvarter F Började byggas i slutet av 2021 och planeras stå klart i slutet av 2023.
 • Byggnationen av Parkeringshuset startade våren 2022 och beräknas vara klart 2024.
 • Hela området planeras vara klart 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

JM och Familjebostäder bygger bostäder. Stockholm parkering bygger parkeringshuset. Exploateringskontoret utför ledningsarbeten och bygger om Älvsjövägen. 

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mauritz Ericson Montgomery
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 670

Åsa Kledzik
Byggprojektledare, (konsult)
Telefon: 010-615 66 09

Kabelverket/Älvsjöstaden

Så planeras stadsutveckling

Projekt i Solberga

Uppdaterad