Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
Projekt Planerat

Studentbostäder i Veckodagsområdet

Hökarängen

Cirka 50 studentbostäder och en verksamhetslokal planeras vid Fredagsvägen i Hökarängen.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Cirka  50 studentbostäder och lokal

Detaljplanen möjliggör för cirka 50 studentbostäder och en verksamhetslokal vid Fredagsvägen i Hökarängen. Studentboendet planeras att utformas som ett smalt lamellhus i upp till fyra våningar. Förslaget anpassas till det befintliga gångstråket mellan Fredagsvägen och Söndagsvägen genom att bevarar närliggande träd. Grön förgårdsmark föreslås mot gatan. Vid hörnet mot Söndagsvägen föreslås verksamhetslokalen i bottenvåning och en mindre platsbildning.

Fler studentbostäder och ett rikare stadsliv

Stockholms stad har ett uttalat mål att skapa fler studentbostäder, både på kort och på lång sikt. Förslaget bidrar till att uppfylla målet samtidigt som det förstärker området med mer service och en levande stadsmiljö.

Byggaktör

Gimle Bostad AB

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd 22 augusti till den 3 oktober 2023
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2024
  • Antagande planeras i kvartal 4, 2024

Bildgalleri

Visionsbild A: Vy från Fredagsvägen. Visionsbild B: Gatuelevation från Söndagsvägen, med angränsande och förslagets bebyggelse. Nockhöjder anges med plushöjd över marknivån. Markniån in till föreslaget ör cirka +30,7 till +31,2. Bild: Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild A: Vy från Fredagsvägen. Visionsbild B: Gatuelevation från Söndagsvägen, med angränsande och förslagets bebyggelse. Nockhöjder anges med plushöjd över marknivån. Markniån in till föreslaget ör cirka +30,7 till +31,2. Bild: Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
Satellitbild: Detaljplanen ligger i Veckodagsområdet, som ligger öster om Hökarängens centrum och norr om Skönstaholm samt avgränsas av Nynäsvägen i öster och Örbyleden i norr.
Satellitbild: Detaljplanen ligger i Veckodagsområdet, som ligger öster om Hökarängens centrum och norr om Skönstaholm samt avgränsas av Nynäsvägen i öster och Örbyleden i norr.
Visionsbild av bebyggelsen sett från gångstråket. Bild: Arkitema
Visionsbild av bebyggelsen sett från gångstråket. Bild: Arkitema
Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild som visar bebyggelsen utmed Söndagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild som visar bebyggelsen utmed Söndagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild som visar förslag av de två lamellhusen och länkbyggnad utmed Fredagsvägen och Söndagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild som visar förslag av de två lamellhusen och länkbyggnad utmed Fredagsvägen och Söndagsvägen. Bild: Arkitema
Visionsbild av bebyggelsen och befintligt gångstråk sett från Skönstaholmsskolan. Bild: Arkitema
Visionsbild av bebyggelsen och befintligt gångstråk sett från Skönstaholmsskolan. Bild: Arkitema

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tim Kahlbom

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nora Al Dewany

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad