Perspektiv som visar bebyggelsen längs med Söderarmsvägen från norr. Gatan och de tre husen med sina pelare och stora glaspartier syns. Människor går och vistas utanför husen.
Perspektiv som visar bebyggelsen längs med Söderarmsvägen från norr. Bild: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 2017.
Projekt Pågående

Studentlägenheter i Kärrtorp

Kärrtorp

Detaljplan för att bygga cirka 380 nya studentlägenheter i flerbostadshus väster om Kärrtorp centrum. Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen ligger vid Söderarmsvägen.

Projektfakta

380 studentboenden i tre huskroppar

Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen där ungefär 380 studentlägenheter byggs i tre huskroppar med fem våningar. De tre byggnaderna har gavlar och entréer mot Söderarmsvägen och trappas uppför sluttningen i Fäholmaskogen.

Fler studentbostäder behövs

Byggnaderna ger ett värdefullt bidrag till antalet kategoribostäder för studenter i Stockholm och hjälper till att uppfylla Stockholms bostadsmål om att det ska byggas 140 000 nya bostäder till 2030.

Planområdets läge innebär bra kommunikationer vid Kärrtorps centrum. De föreslagna byggnaderna bidrar till att Söderarmsvägen får en större stadsmässighet och blir ett levande tryggt stråk mot Kärrtorps centrum och Kärrtorpsvägen.

Byggaktör

Järntorget Bostad AB

Tidplan

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Detaljplanen var på samråd 14 mars – 2 maj, 2017.
  • Granskning genomfördes 10 oktober – 31 oktober, 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Detaljplanen vann laga kraft 22 januari 2020. 

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Detaljbild med byggnadernas gavlar mot Söderarmsvägen. BYggnaden är brunfärgad med pelare och glas. Människor sitter på caféstolar.
Detaljbild från Söderarmsvägen som visar hur entréerna ser ut. Dubbelhög grund arkad och glasade öppna delar på både bottenvåning och andra våningen. Bild: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 2017.
Byggnaderna från gång- och cykelvägen i västra delen av området. Grön park med gräsytor, tallar och cykelväg.
Perspektiv som visar bebyggelsen från gång- och cykelvägen i västra delen av planområdet. Sett från söder. Bild: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 2017.
Flygfoto över området markerat med röd ring.
Planområdet inringat i rött. Kärrtorp centrum inringat i blått.
Luustrationsplan över husen och området ovanifrån.
Illustrationsplan. Visar den nya bebyggelsens placering samt hur dess närområde föreslås utformas. Bild: Novamark 2017.

Kontakt

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad