dcsimg
Perspektiv som visar bebyggelsen längs med Söderarmsvägen från norr. Gatan och de tre husen med sina pelare och stora glaspartier syns. Människor går och vistas utanför husen.
Perspektiv som visar bebyggelsen längs med Söderarmsvägen från norr. Bild: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 2017.
Projekt Planerat

Studentlägenheter i Kärrtorp

Kärrtorp

Förslag till plan för att bygga 400 nya studentlägenheter i flerbostadshus väster om Kärrtorp centrum. Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen ligger vid Söderarmsvägen.

Projektfakta

400 studentboenden i tre huskroppar

Detaljplaneförslag för Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen där ungefär 400 studentlägenheter byggs i tre huskroppar med fem våningar. De tre byggnaderna har gavlar och entréer mot Söderarmsvägen och trappas uppför sluttningen i Fäholmaskogen.

Fler studentbostäder behövs

Byggnaderna ger ett värdefullt bidrag till antalet kategoribostäder för studenter i Stockholm och hjälper till att uppfylla Stockholms bostadsmål om 40 000 bostäder till år 2020.

Planområdets läge innebär bra kommunikationer vid Kärrtorps centrum. De föreslagna byggnaderna bidrar till att Söderarmsvägen får en större stadsmässighet och blir ett levande tryggt stråk mot Kärrtorps centrum och Kärrtorpsvägen.

Ägare och byggherre

Järntorget

Tidplan

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Plansamråd 14 mars – 2 maj
  • Granskning 10 oktober – 31 oktober 2017
  • Antagande 14 december 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Detaljbild med byggnadernas gavlar mot Söderarmsvägen. BYggnaden är brunfärgad med pelare och glas. Människor sitter på caféstolar.
Detaljbild från Söderarmsvägen som visar hur entréerna ser ut. Dubbelhög grund arkad och glasade öppna delar på både bottenvåning och andra våningen. Bild: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 2017.
Byggnaderna från gång- och cykelvägen i västra delen av området. Grön park med gräsytor, tallar och cykelväg.
Perspektiv som visar bebyggelsen från gång- och cykelvägen i västra delen av planområdet. Sett från söder. Bild: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 2017.
Flygfoto över området markerat med röd ring.
Planområdet inringat i rött. Kärrtorp centrum inringat i blått.
Luustrationsplan över husen och området ovanifrån.
Illustrationsplan. Visar den nya bebyggelsens placering samt hur dess närområde föreslås utformas. Bild: Novamark 2017.

Kontakt

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad