Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Pågående

Underhåll av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Under en 5-årsperiod kommer Stockholms stad utföra underhållsarbeten för att Stadsbiblioteket och de externa basarerna, Spelbomskan 16, ska bli mer tillgängliga och hållbara byggnader. Biblioteket är öppet under arbetena.

Bildgalleri

Entrén till Stadsbiblioteket sett från Odengatan.
Entréparti mot Odengatan har bytts ut, tillgängligheten har förbättras och nya luftridåer har installerats för bättre inomhusmiljö. Foto: Caroline Berg
Byggställning i Stadsbibliotekets rotunda och den stora ljuskronan.
I rotundan har en gigantisk byggställning byggts för att nå ljuskronan, taket och väggarna. Foto: Caroline Berg
Ljuskronans metallställning har säkrats mot byggställningen i väntan på att delarna ska bli klara.
Ljuskronan har varsamt plockats isär och delarna har skickats iväg för restaurering och rengöring. Foto: Caroline Berg
Gobelängen föreställer scener från de resor som sjömännen gjort. Väven hänger åter igen i facksal 5.
Gobelängen ”Svenska sjömän i främmande land”, från 1931 hänger återigen i facksal 5 och har varsamt restaurerats och tvättats. Foto: Caroline Berg

Projektfakta

Asplundhuset var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Det är en mycket känd byggnad både i Sverige och internationellt. Biblioteket var det första i Sverige att ha öppna bokhyllor, med möjlighet för låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna.

Underhållsplan för Stadsbiblioteket

Biblioteksbyggnaden och de externa basarerna mot Sveavägen är i stort behov av underhåll. Många av de tekniska installationerna har uppnått sin tekniska livslängd och byggnaderna uppfyller inte dagens myndighetskrav. För att säkerställa byggnadernas värde i framtiden förbättrar vi byggnadernas tillgänglighet och säkerhet.

De underhållsåtgärder vi utför i biblioteksbyggnaden är:

 • Förbättrad barnsäkerhet genom att se över och höja räckena i rotundan och facksal 3.
 • Ökad tillgänglighet med nya ledstråk till entrén mot Odengatan.
 • Översyn av dörrautomatik, ramper och kontrastmarkeringar.
 • Vi bygger en ny handikapptoalett.
 • Monterar taktila paneler och installerar talfunktioner i de publika hissarna.
 • Förbättrat brandskydd med nytt larm och åtgärder vid brandcellsgränser.
 • Restaurering av konstverk och takkrona.

Vi utför arbetena med stor hänsyn till Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen.

I basarerna blir arbetena mer omfattande och alla tekniska installationerna planeras att bytas ut. Utredningar inför kommande arbeten pågår.

Tidplan

Underhållsarbetena sker etappvis och projektet i sin helhet beräknas bli klart 2025.

 • I första etappen, som pågick mellan november 2020 och oktober 2021, utförde vi underhållsarbeten i delar av biblioteksbyggnaden som vetter mot Odengatan.
 • Nästa del av projektet omfattar rotundan och resterade delar av biblioteksbyggnaden. Arbetena startar i september 2021 och beräknas pågå till början av 2023.
 • Biblioteket är öppet, men delar av byggnaden kommer vara stängd under vissa perioder. För mer information gå in på: Stadsbibliotekets webbplats
 • Upprustningen av basarerna beräknas starta under 2022.

Påverkan på tidplanen

Stadsbiblioteket och basarerna byggdes för snart 100 år sedan och i gamla byggnader kan det hända att det dyker upp en del överraskningar när byggarbetena sätter igång. Det kan exempelvis vara att de gamla ritningarna visar något helt annat än verkligheten. Osäkerheterna kan påverka arbetenas omfattning vilket i sin tur kan påverka tidplanen.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Tidplan och budget

Projektet följer beslutad tidplan med färdigställande under 2025.

Projektet följer beslutad budget enligt genomförandebeslut i fastighetsnämnden.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av fastighetens planbeskrivning och plankarta.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Sköld Wulf

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Karin Bolin

Enhetschef Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad