Projekt Pågående

Hässelby torg rustas upp

Hässelby Gård

Hässelby Torg rustas upp för att öka trivseln, tillgängligheten och tryggheten på och omkring torget. Arbetet pågår under 2020-2022.

Projektfakta

Ett tryggare, grönare och trevligare torg

Under 2018/2019 byggdes Ormängstorget och intilliggande parkstråket i närheten av Hässelby Torg om och rustades upp. Nu är det dags för Hässelby Torg att göras om för att ytterligare öka trivseln i området.

Nya Hässelby Torg ska bli trevligare, grönare och tryggare. Genom nya perenner och buskar, friskare träd, tillgängliga och lättorienterade ytor, ny möblering, anpassad belysning och mindre trafik ska fler vilja vistas på torget större delen av dygnet.

Torget får en ny dagvattenlösning och nya växtbäddar så att regnvatten kan tas upp direkt av torgets växter och träd. Det är en mer miljövänlig lösning eftersom vattnet då inte längre leds bort till Råcksta träsk i Grimsta naturreservat.

Det här gör vi

Upprustning av torget

  • Torget blir grönare genom fler planteringar med växter och nya träd. 
  • Torget får ny möblering för att fler ska vilja stanna upp, mötas och vistas på torget.
  • Torget får nya ledstråk och torgytan höjdanpassas för att bli tillgängligt för alla. 
  • Entrétorget framför tunnelbaneingången får nya plattor i granit och betong.
  • Torget får ny och bättre belysning som ökar tryggheten.
  • Biltrafik in till torget stängs av genom fysiska hinder (pollare). Alla gående besökare till nya Hässelby Torg ska känna sig välkomna.

Se detaljerad plan här (pdf, 13,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Grönare torg med nya växter och träd

Träden på torget, både befintliga och nya träd, får stora växtbäddar med nya perenner och buskar i. Regnvatten leds till växtbäddarna så att det kommer växterna till godo och samtidigt renas. Några träd fälls då de inte växer bra, har olika skador eller växer på en plats där de inte kommer att utvecklas som det ska. Planteringsgroparna kommer innehålla biokol som är bra för mikrolivet i marken och bidrar till rening av vatten och dessutom binder kol i marken.

De nya träd som planeras att sättas på torget är asklönn, smalkronigt bergkörsbär, bergkörsbär, Tokyokörsbär, silverlind,  hybridmagnolia och prydnadskörsbär.

Ny lösning för dagvatten

Idag leds regnvatten (dagvatten) från torget i ledning till Råcksta träsk i Grimsta naturreservat utan att renas. Genom en ny dagvattenlösning och renovering av befintliga växtbäddar kan vattnet istället tas upp av torgets växter och träd. Lösningen avlastar träsket något och möjliggör att vattnet kommer växtligheten på torget till del. Växtbäddarna består av en blandning av kompost, biokol och stenkross. Växtbäddarna gör att växterna inte påverkas av saltning och kan även i viss mån rena regnvattnet.

Mindre trafik på torget

Otillåten trafik skapar otrygghet på torget. Med hjälp av pollare kommer trafik hindras från tillgång till torget. Självklart kommer utryckningsfordon och trafikanter med tillstånd att komma in på torget även i framtiden.

Nya vattenledningar under mark

I samband med arbetet på torget har Stockholm Vatten och Avfall renoverat gamla vattenledningar som går under marken på torget. Arbetet avslutades våren 2021.

Trängsel och otrygghet byggs bort med upprustningen

Många upplever att torget är otryggt stora delar av dygnet. Dels har torget många baksidor som bidrar till känslan av otrygghet och dels kör otillåten trafik på torget. Genom åtgärder som ny belysning, ny möblering och pollare kommer trafik hindras från tillgång till torget och tryggheten ökar.

Arbetet pågår under 2020-2022

Sommaren 2020 påbörjas upprustningen av Hässelby Torg. Arbetet görs i två etapper på olika delar av torget. Ungefärlig tidplan för arbetet:

  • Etapp 1: Start juni 2020, färdigt i slutet av 2020.
  • Etapp 2: Start 2021, färdigt 2022.

Etappkarta för Hässelby torg

Stockholms stad genomför projektet

Trafikkontoret inom Stockholms stad utför arbetet och planeringen har skett i dialog med boende och Platssamverkan Hässelby Torg där följande aktörer ingår: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Polisen, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Fastpartner, MTR och SL.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker, gångstråk, torg och naturområden. Hela satsningen startade 2017 och etapp 1–3 pågår 2017–2022.

Trafiknämnden har tilldelat Grönare Stockholm budget för att genomföra etapp 4, vilken kommer att starta under 2022.

Kartan visar Grönare Stockholms etapp 1–3, totalt 32 projekt.

Uppdaterad