Vy över område med flera flerbostadshus i vitt, människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

330 bostäder vid Fjärdholmsgränd

Vårberg

Cirka 330 bostäder, varav 308 studentbostäder ska byggas vid Fjärdholmsgränd i Vårberg. På befintligt parkeringsdäck planeras ett nytt punkthus i 15 våningar och ett lägre hus i fem våningar med sammanlagt 176 studentbostäder. Sex befintliga punkthus ska också byggas på med sammanlagt 156 lägenheter varav 132 studentbostäder.

Kvarteret Hemholmen 1 är idag bebyggd med sex punkthus och ett terrasserat öppet parkeringshus. Parkeringshuset rivs och ersätts med en ny ungefär motsvarande volym som rymmer såväl parkering som smålägenheter mot gång- och cykelvägen. På parkeringshuset byggs ett punkthus i 15 våningar och ett lägre hus i fem våningar med totalt 176 studentlägenheter. Utöver nybyggnaden föreslås också påbyggnad av befintliga punkthus med 156 lägenheter varav 132 studentbostäder. Syftet är att de påbyggda volymerna ska anpassas till de befintliga punkthusens utformning.

Nya bostäder tillsammans med entré mot gångvägen ökar trygghetskänslan för gående och cyklister. En lokal för publikt ändamål planeras i bottenvåningen av det nya huset. 

Planförslaget bidrar till att öka tryggheten vid närliggande gångstråk genom att slutna garage ersätts med bostäder och en lokal för centrumändamål uppförs i bottenvåning. På så sätt kommer mer liv och folk i rörelse runt stråket.

Tidsplan

  • Detaljplanen van laga kraft i maj 2017.
  • Tidsplan för byggstart är inte bestämt.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad