Fyra bostadshus i bruna, röda och gula nyanser. Utanför husen finns träd och gröna gräsmattor, Illustration.
Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder och förskola vid Söderholmsgränd

Vårberg

Två nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 300 nya bostäder ska byggas vid Söderholmsgränd i Vårberg. Samtidigt byggs förskolan Torpgläntan ut och parken, skogsområdet och Johannesdalsbadet rustas upp.

Vid Söderholmsgränd i Vårberg planeras två nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 300 bostadsrätter. Ett av bostadskvarteren planeras norr om Söderholmsgränd, där grusplanen som tillhör Söderholmsskolan. En ny 7-spelsplan med konstgräs anläggs norr om det nya bostadskvarteret. Det andra bostadskvarteret planeras söder om korsningen Vårbergsvägen och Söderholmsgränd, befintlig byggnad kommer att rivas. De nya bostadshusen blir fyra till sex våningar höga.

Förskolan Torpgläntan byggs ut

Förskolan Torpgläntan, väster om Söderholmsskolan, ska få nya lokaler som möjliggör fyra nya avdelningar. Verksamheten är idag fördelad på två enplansbyggnader. Dessa byggnader kommer att rivas och ersättas av en ny byggnad i två våningar. Den nya byggnaden innebär att verksamheten kan utökas från fyra till åtta avdelningar. Förskolan blir även mindre ytkrävande vilket möjliggör en större förskolegård.

Grönområden och gator rustas upp

I samband med byggnationen av nya bostäder och förskola rustar staden upp den intilliggande parken, skogsområdet och Johannesdalsbadet. Målet är att stärka stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet så att området upplevs som tryggt, trafiksäkert och omhändertaget. Förslaget bygger på en lågmäld upprustning som förstärker områdets kvaliteter.

Inga nya gator kommer att byggas men befintliga gator byggs om och anpassas till den nya bebyggelsen och omgivningen. På Torpgläntan görs en ny större vändplan intill förskolan. Våruddsringen, Rönnholmsgränd, Laxholmsbacken, Ängsholmsgränd och Örnholmsbrinken behålls i princip med samma utformning som idag. På Vårbergsvägen och Söderholmsgränd görs mer omfattande förändringar i och med att två gångtunnlar rivs. Två befintliga gångtunnlar intill Örnholmsbrinken rustas upp genom målning av väggar och tak.

Karta över Söderholmens utveckling

En karta över området med nio punkter utmärkta.
 1. Fruktlunden på västra sidan av gångvägen kompletteras med nya äppelträd, bänkbord och solsoffor.
 2. Fruktlunden på östra sidan av gångvägen kompletteras med nya fruktträd och solsoffor.
 3. Buskage planteras mot de nya bostadshusen.Stigen i skogen breddas och får en beläggning av grus. En glänta att samlas vid med stockar att sitta, klättra eller leka på anläggs i anslutning till stigen.
 4. I gångvägarnas korsning mot Johannesdalsbadet anläggs ett utegym i trä med bänkbord och ny belysning.
 5. Två platser med fasta grillar och bänkbord anläggs vid badplatsen som också kompletteras med cykelställ och skräpkorgar.
 6. Det befintliga diket leds om så att sand- och gräsytorna kan utökas. Det nya diket anläggs närmare skogen. Stora träd bevaras och ges bättre växtbetingelser genom att sly röjs bort.
 7. Gångvägen till badet får ny asfalt och gångvägen till den befintliga trappan vid Peterséns väg breddas och asfalteras. Befintliga soffor rustas och nya läggs till. Nya buskar och lökväxter planteras.
 8. Gångvägen genom parken mot Söderholmsgränd görs mindre slingrande och möter den nya gångbanan längs gatan.
 9. Från fruktlunden anläggs en ny gångväg mot skolan mellan det nya bostadskvarteret och bollplanen. Gångvägen kantas på ena sidan av en grönyta med gräs, låga buskar och träd.

Hur blir det med utbyggnaden av Söderholmsskolan och förskolan Båtholmen?

Den nya detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Söderholmsskolan med nya skolbyggnader och större skolgård samt utbyggnad av två befintliga förskolor, Torpgläntan och Båtholmen. I dagsläget finns endast beslut om att genomföra utbyggnaden av förskolan Torpgläntan, byggstart planeras här under våren 2023. Det finns inte några planer på att bygga ut Söderholmsskolan eller Båtholmens förskola i dagsläget.

Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om eventuell utbyggnad av Söderholmsskolan. Stadsdelsförvaltningen fattar beslut om utbyggnaden av förskolan Båtholmen. Beslut fattas bland annat utifrån beräknat behov av förskoleplatser.

Bilder

En grönskande äng med lekande barn. I bakgrunden syns bruna och röda bostadshus i flera våningar.
Illustration bostäder Kvarter A, vy från parken Bild: Arkitema
Fyra bostadshus i bruna, röda och gula nyanser. Utanför husen finns träd och gröna gräsmattor, Illustration.
Illustration bostäder kvarter A, vy från Söderholmsgränd i projekt Söderholmen Bild: Arkitema.
Ett sex våningar högt, brunt bostadshus om ligger i en vägkorsning. Huset sitter ihop med ett hus i ljus färg. Illustration
Ett grönområde där flera familjer promenerar. I bakgrunden syns ett grått hus i två våningar. Illustration.

Tidsplan

 • Detaljplanen vann laga kraft 12 mars 2020.
 • Verksamheten i förskolan Torpgläntan har evakuerats till Ekholmsvägen 133.
 • Upprustningen av parker och gator startar januari 2025 och ska vara klart 2027.
 • Byggstart för förskolan och bostäderna är inte bestämd.

Bilder

En illustration ovanifrån där området är markerat med prickad linje.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Projekt i Vårberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad