Vy på vård- och omsorgsboendet från Västerled. Bilden visar den bullerskyddande mur längs Västerled samt öppning för utfart för leveranser och gång- och cykeltrafik som föreslås. Bild: ÅWL arkitekter
Projekt Planerat

Vård- och omsorgsboende utmed Västerled

Abrahamsberg

Förslag på vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter i Abrahamsberg. Förslaget utgör en del av fastigheten Geografiboken 1. Förslaget var på granskning 10 februari-9 mars 2021.

Projektfakta

Plan för 80 lägenheter i vård- och omsorgsboende

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheterna för bebyggelse av ett vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter inom fastigheten Geografiboken 1. Bostäderna i planförslaget är fördelade i fyra plan med två avdelningar per plan och tio bostäder per avdelning. 

Planområdet består idag av markparkering samt tre flerbostadshus. På den befintliga markparkeringen vill byggaktören uppföra ett vård- och omsorgsboende.

Planområdet ligger i Bromma inom den södra delen av Abrahamsberg, norr om Ålsten, samt gränsar till Olovslund i väst och Stora Mossen i öst. Abrahamsbergsvägen och Västerled avgränsar området. Gestaltningen av den föreslagna bebyggelsen ska förhålla sig till kulturmiljön i området avseende Abrahamsbergs smalhusområde.

Stockholm växer, vilket innebär att vi behöver tillföra fler bostäder i en variation av bostadsformer. Tillförseln av ett äldreboende i området bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i området genom att möjliggöra flera typer av boendeformer.

Preliminär tidplan

  • Antaget start-PM, maj 2019
  • Samråd genomfördes 24 mars-4 maj 2020
  • Granskning genomfördes 10 februari-9 mars 2021
  • Antagen 22 juni 2021

Planen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

 

Byggaktör

Byggaktören EFIB AB är tomträttsinnehavare för fastigheten och förvaltar befintliga byggnader.

 

Bilder på granskningsförslaget

Vy från korsningen mellan Västerled och Abrahamsbergsvägen. Byggnaden bör ha en tunn utstickande takfot. Sockeln ska markeras i fasad. Sockel föreslås markeras med tegeldetaljer, murningen som skiljer sig från den övriga fasadens murning samt markering kring fönster. Byggnaden har en generell variation i teglets bränning/färg. Bild: Åwl arkitekter.
Vy från Abrahamsbergsvägen mot gavel på vård- och omsorgsboendet. Befintlig byggnad på fastigheten syns på vägens vänstra sida och befintlig förskolebyggnad till höger. Bild: Åwl arkitekter
Vy på vård- och omsorgsboendet från Västerled. Bilden visar den bullerskyddande mur längs Västerled samt öppning för utfart för leveranser och gång- och cykeltrafik som föreslås. Bild: ÅWL arkitekter

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad