Vy mot skolbyggnad i etapper, skolgård, träd, barn i rörelse, illustration.
Perspektivbild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Björnbodaskolan byggs ut

Vinsta

Detaljplanen möjliggör att Björnbodaskolan i Vinsta kan byggas ut med plats upp till 1 200 elever och utökad skolgård. I planen ingår även en förskola med sex till åtta avdelningar. Detaljplanen, som omfattar fastigheterna Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 och 7, har vunnit laga kraft. Ombyggnation av lokalgata samt ny gång- och cykelväg har avslutats.

Björnbodaskolan i Vinsta byggdes på 70-talet och har idag plats för cirka 370 elever. I den nya detaljplanen, som vann laga kraft i mars 2021, finns det möjlighet att bygga en ny skola med plats för upp till 1 200 elever. I nära anslutning till skolan byggs en förskola med sex till åtta avdelningar.

Karta över området där planområdet är marketat.
Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga läge.

Bättre miljö för elever och personal

Den nya skolbyggnaden behövs för att klara det ökade behovet av elever och uppnå en bättre teknisk och pedagogisk miljö. Den befintliga huvudbyggnaden har delvis tömts på grund av dålig inomhusmiljö. Verksamheten bedrivs istället i tillfälliga lokaler på fastigheten samt på andra skolor i området.

Den nya skolan utformas som en sammanhängande byggnad i två till fem våningar med plats för upp till 1200 elever. Skolan innehåller även en fullstor idrottshall. Byggnaden placeras främst på ianspråktagen yta. Angöring till skolan sker från Skogsnävegränd.

Goda skolmiljöer skapas vad gäller friytor på skolgård och befintliga naturvärden tillvaratas.

Skogsnävegränd och korsningen mot Skattegårdsvägen har rustats upp

Gamla ledningar, som nått sin tekniska livslängd, har ersatts och nya ledningar har lagts för bland annat vatten/avlopp, el, fiber och fjärrvärme. Skogsnävegränd har förberetts för en ny vändplan som ska ligga i anslutning till nya Björnbodaskolan. En tillfällig asfaltering har därför lagts längs Skogsnävegränd. Gatan har fått ny belysning och dagvattenhanteringen har förbättrats.

Karta över området  där ny gång- och cykelväg är utritad.

Ny gång- och cykelbana

En ny gång- och cykelbana har anlagts i skogspartiet vid Skattegårdsvägen i riktning norrut och ansluter till befintlig gång- och cykelbana i området.

Tidsplan

  • Stadens arbeten med att rusta upp Skogsnävegränd och gatan i anslutning till korsningen Skattegårdsvägen har genomförts. Den nya gång- och cykelbanan har anlagts från Skattegårdsvägen norrut och ansluter till befintlig gång- och cykelbana. Arbetena utfördes augusti till november 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Byggaktör för skolfastigheten är är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Exploateringskontoret ansvarar för upprustningen av gatan samt genomförandet av gång- och cykelvägen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Vinsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad