Vy över en allé med hus och parkerade bilar.
Projekt Pågående

Stora Ängby allé får förbättrad dagvattenhantering

Bromma

Stockholms stad genomför åtgärder för att bättre hantera dagvatten vid större regnmängder på Stora Ängby allé. Träd planteras i nya växtbäddar efter gatan och dagvatten leds om och fördröjs i växtbäddarna.

Projektfakta

Nya växtbäddar minskar risken för översvämningar

Idag är de flesta ytor i den urbana miljön hårdgjorda eller bebyggda vilket medför ökad risk för översvämning vid större regnmängder. Arbetet utförs på Stora Ängby allé på båda sidor av gatan mellan Vultejusvägen och Brennervägen där bostäderna tidigare har haft problem med översvämningar vid ihållande regn.

För att hantera dagvattnet bättre i bostadsområdet planteras träd i växtbäddar med biokol och stenkross dit vattnet kan infiltrera och fördröjas. Dagvattnet leds till växtbäddarna där det bevattnar träd och buskar samt leds bort från gatan. Detta är en fördel även vintertid då halkbekämpningen underlättas.

Växtbäddarna på Stora Ängby allé minskar också mängden vatten som rinner mot bostadsområdet vid Bergslagsvägen.

De nya växtbäddarna byggs mellan körbana och gångbana på båda sidor om gatan och kommer att ta emot vatten från gatan.

Nya träd och buskar planteras i växtbäddarna. På några platser ersätts träd som har dött och tagits bort tidigare under åren. Eventuellt kommer något av de gamla träden mellan gångbana och tomtgräns att tas bort.

Biokol i växtbäddar är bra för klimatet

Växtbäddar med biokol och stenkross fungerar som fördröjningsmagasin för vatten vilket minskar belastningen på ledningsnätet och översvämningsrisken, samtidigt som träden tar upp vatten och koldioxid. Biokolet har även en renande effekt på vattnet. Växtbäddarna bidrar till klimatnytta då de tar upp koldioxid från marken och fungerar som en kolsänka samtidigt som de förbättrar förutsättningarna för trädens tillväxt och överlevnad.

Tidplan

Arbetet startade hösten 2022 och beräknas vara slutfört hösten 2023.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Vill du veta mer?

Läs mer om stadens arbete med växtbäddar på Stockholms stads webbplats. 

Växtbäddar

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad