Projekt Pågående

Natur- och kulturmiljövård Kaknässkogen

Ladugårdsgärdet

Natur- och kulturvårdsinsatser för att gynna ett artrikt djur- och växtliv, värna och synliggöra områdets fornlämningar samt tillgängliggöra skogen för stans invånare och besökare.

Projektfakta

Kaknässkogen på sydöstra Ladugårdsgärdet är en del av Nationalstadsparken och är en betydelsefull natur- och kulturmiljö. I landskapet finns historiska lämningar som vittnar om hur platsen tidigare använts av människan. Det finns ett stort behov av att värna dessa miljöer för att gynna ett artrikt djur- och växtliv, synliggöra områdets fornlämningar och tillgängliggöra skogen för stans invånare och besökare.

I och med att detta är en känslig miljö behöver insatserna genomföras varsamt. Projektet har fokus på hållbarhet och miljövänliga arbetssätt. Viktiga samarbetspartners är de nordsvenska brukshästarna som hjälper till med nödvändiga transporter av avverkat material. En större del av stockar, kvistar och grenar lämnas kvar på platsen och återanvänds i form av så kallade faunadepåer. På så vis skapas gynnsamma förutsättningar för vedlevande arters existens.

På Riksantikvarieämbetets webbplats Fornsök (raa.se) finns mer information om fornlämningarna i Kaknässkogen. 

Projektets delområden

Projektet delas upp i två områden. Område 1 ligger norr om Hunduddsvägen. Område 2 utgör skogsområdet söder om Djurgårdsstallet och runt Rosenhill.

Karta KaknässkogenSvarta rutor på kartan markerar område 1 och 2.

Planerade åtgärder område 1

Norr om Hunduddsvägen vid området Kaknäshagen finns behov av slyröjning, gallring, avverkning av riskträd, dödvedning och friställning av enskilda träd. Syftet med detta är att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för djur och växter, att säkra och tillgängliggöra området för besökare samt att synliggöra de fornlämningar som finns på platsen. Genom varsamma naturvårdsinsatser skapas förutsättningar för en gynnsam utveckling av ek, ädellövträd och tall samt ett friskt bestånd av gran. Buskskiktet, som är av stor betydelse för djur- och fågelliv, bevaras primärt. Fornlämningar friställs för att skydda dem mot skador från träd och annan vegetation. Avverkat material återanvänds på plats för att främja den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för vedlevande arters existens.

Planerade åtgärder område 2

Skogsområdet söder om Djurgårdsstallet och runt Rosenhill är idag bitvis igenvuxet och svårframkomligt. Det finns behov av gallring och slyröjning för att säkerställa en önskad utveckling avskogsområdet där bland annat ek, sälg och tall gynnas. Åtgärderna är även viktiga för att tillgängliggöra området för allmänheten. Gångstråk och större stigar säkras genom att riskträd och döda grenar tas bort och nedfallna träd som hindrar framkomlighet flyttas. Avverkat material återanvänds på plats för att främja den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för vedlevande arters existens.

Tidplan

  • Område 1: Hösten/vintern 2023 
  • Område 2: Vintern 2023/2024

Ansvarig

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad