Vy mot byggnad i vitt med rundat hörn, bilväg, trottoar, illustration.
Vy från Tegeluddsvägen. Illustration: Wester + Elsner.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flera kontor vid Tegeluddsvägen

Gärdet

En utveckling av befintliga fastigheter och etablering av verksamhetslokal planeras vid Tegeluddsvägen på Gärdet.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer kontorsyta genom att bygga på befintliga byggnader och terrass. Detaljplanen gör det också möjligt att uppföra en ny niovånings kontorsbyggnad som ansluter till den befintliga byggnadens västra gavel samt en mindre byggnad med centrumändamål i korsningen Tegeluddsvägen/Värtavägen. Genom utökad byggrätt för påbyggnad tillförs cirka 24 500 kvadratmeter BTA varav 1 200 kvadratmeter är ämnade som publika lokaler.

Karta över Gärdet med planområdet markerat med röd linje.

Planförslaget innebär ingen förändring av den högre byggnaden inom fastigheten, det så kallade BP-huset, och befintliga byggnaderna bekräftas med användning för kontor och centrumändamål samt med skydds- och varsamhetsbestämmelser. För att nybyggnation på befintlig terrass ska vara möjlig behöver en mindre före detta matsalsbyggnad rivas.

Projektet innefattar även omdaning av bottenvåning mot gata och förgårdsmark till lokaler för verksamheter, restauranger eller övrig service. Tanken här är att utveckla Tegeluddsvägen från en trafikled till ett levande urbant gaturum.

Framtida utveckling av området

Flera fastighetsägare i området kring Tegeluddsvägen har uttryckt intresse att utveckla sina respektive fastigheter i anslutning till västra delen av Tegeluddsvägen. Inom ramen för områdesplaneringen har stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörda fastighetsägare gjort en förstudie. I den studerades hur denna del av Gärdet kan i framtiden utgöra en urban länk till stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Visionsbilder vid samråd

Flygvy över området med planerad bebyggelse, illustration.
Översiktsvy av de planerade kontoren på Smedsbacken. Illustration: Wester + Elsner.
Vy från korsning mot byggnader, övergångsställe, bil i rörelse, illustration.
Vy från korsningen Värtavägen/Tegeluddsvägen. Illustration: Wester + Elsner.
Vy mot kontorsbyggnad med Handelsbankens logotyp på gaveln, i bakgrunden syns flera byggnader, människor i rörelse, illustration.
Vy från Värtavägen. Illustration: Wester + Elsner.
3d-vy över befintlig och ny bebyggelse, illustration.
Befintlig bebyggelse i grått och ny bebyggelse i rosa. Illustration: Wester + Elsner.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021 och detaljplanearbetet startade
  • Samrådperiod 17 oktober–28 november 2023
  • Granskning planeras i kvartal 4 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 1 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Handelsbanken Fastigheter AB

Området består av del av fastigheten Smedsbacken 25 som ägs av Handelsbanken Fastigheter AB och samfälligheten S 34:2 som till 85 % ägs av Handelsbanken och 15 % av SBB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Elsa Smeds
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 554

Koki Hjelmström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 318

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad