Tidig dialog ett första steg i arbetet med planprogrammet

En tidig dialog är ett sätt för staden att fånga in tankar och synpunkter innan det formella samrådet äger rum. Ett bra tillfälle för dig som vill delta i utvecklingen av ett område.

Vad önskar du på nuvarande Bromma flygplats?

Dina synpunkter lämnar du i Placetoplan, ett enkätverktyg som staden använder. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Tack för att du bidrar!

Tyck till om framtiden för Norra Bromma i stadens enkätverktyg

Berätta för oss vad du värdesätter eller saknar på en plats. De synpunkter som staden får in under den tidiga dialogen utgör underlag till oss i arbetet med att ta fram ett programförslag.

Längre fram under programarbetet kommer ett programförslag att arbetas fram som i sin tur kommer att samrådas med sakägare, närboende och remissinstanser så som myndigheter och förvaltningar med flera. Programsamråd beräknas äga rum under våren 2026. Självklart är du välkommen att lämna synpunkter både nu i den tidiga dialogen och senare när det är dags för samråd.

Möjligheter att utveckla Bromma

Bromma är ett område med en väl utvecklad grönstruktur och med goda exempel på småhusområden från 1900-talets första hälft. I Översiktsplan för Stockholm kan du läsa mer om möjligheterna.

 

Fråga om programarbetet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad