Utvecklingsmöjligheter i Bromma

Olika nybyggda hus i Annedal i Bromma. Höstträd.
Mariehäll har förvandlats från industri till bostadsbebyggelse, bland annat med området Annedal. Foto: Simon Gate.

Bromma är ett område med en väl utvecklad grönstruktur och med goda exempel på småhusområden från 1900-talets första hälft. Här finns stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling. Främst genom att förbättra regional- och lokal kollektivtrafik samt att arbeta fram en helhetslösning för Brommaplan och Alvik.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Bromma stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

För en större blandning av bostäder är det viktigt att en stor andel hyresrätter tillkommer. De lokala centrumen kan utvecklas med fler nya bostäder och verksamheter. I korsningspunkter vid stadsgator finns det möjlighet att stärka och komplettera befintliga verksamheter och serviceställen. Kopplingarna till Sundbyberg längs Bällstaån behöver förbättras.

Drottningholmsvägen, Spångavägen, Bergslagsvägen och Ulvsundaleden kan utvecklas till urbana stråk och där är fler kopplingar över gatorna viktiga för att överbrygga barriäreffekter.

Natur och miljö

Flexibla parker med blandade funktioner kan bli viktiga mötesplatser. De ekologiska och rekreativa sambanden längs Mälarens stränder är viktiga att värna och utveckla. Förutom bättre gång- och cykelvägar finns det goda möjligheter att utveckla Mälarens stränder med strandpromenader och mötesplatser. Områdena mellan Grimsta- Beckomberga, Beckomberga-Kyrksjön och vidare till Judarn och Riksby-Lillsjön är viktiga ekologiska och rekreativa samband att värna och utveckla. Liksom sambandet mellan Ålsten-Lillsjön mot Bromma flygplats

Stadsdelsområdet ligger delvis inom Bällstaåns avrinningsområde där särskild hänsyn behöver tas till risken för översvämning. Andra flacka delar kan påverkas av kraftiga regn samt höga vattennivåer i Mälaren och de mindre sjöarna.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande sju nya skolor, fyra idrottshallar, en friidrottsanläggning, tre konstgräsplaner och eventuellt en ny simhall.

Samtidigt som befintliga lokaler för verksamheter ska värnas behöver förutsättningarna för kultur- och föreningslivet utvecklas, bland annat med fler möteslokaler

Trafik och kommunikationer

Inom Bromma flygplatsområde finns det mycket stora möjligheter till stadsutveckling när flygplatsen avvecklas efter 2038. Stora delar av Bromma påverkas idag av flygplatsens verksamhet, vilket ger begränsningar genom buller och flygsäkerhet. Kommande behov av kopplingar och infrastruktur till flygplatsområdet behöver tas med vid planeringen av intilliggande områden.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Under 1900-talets första decennier byggdes många bostäder i Bromma. Smalhusområden byggdes i de östra och mittersta delarna. I de södra och västra delarna anlades trädgårdsstadsbebyggelse.

Med tunnelbanans utbyggnad tillkom ytterligare bostäder och verksamheter i mindre centrum vid stationerna. 

Fakta

 • Bromma

  77 295

  invånare 2016

 • Bromma

  114 428

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad