Barn och ungas uppväxtvillkor

En av prioriteringarna inom Fokus Järva är att Järva ska utvecklas på ett socialt hållbart sätt.

Järva ska bli en inkluderad del av staden där människor lever jämställt och jämlikt, med god hälsa och utan orättvisa skillnader. Därför ska sociala insatser fortsatt vara högt prioriterade. Det inkluderar att åstadkomma

  • förbättringar av barns och ungas uppväxtvillkor
  • rätt till en meningsfull fritid
  • tillgång till parklekar, idrott och kultur
  • tidiga insatser för de som behöver det
  • en välfungerande skolgång
  • en ökning av inskrivningstalen i förskolan.

Skolorna på Järva

I Stockholm har skolresultaten i årskurs nio legat på en stabil nivå i många år och i Järva har utvecklingen varit positiv. Samtidigt är det många ungdomar som inte genomför hela sin grundskolgång. Att fortsätta att satsa på skolorna i Järva och att möjliggöra attraktiva alternativ för ungdomar att genomföra hela sin grundskoleutbildning är därför prioriterat.

Fritidsgården Framtidens hus

Framtidens hus, en fritidsgård för unga 16–19 år, finns i Rinkeby och Husby och kommer att etableras i Tensta. Här finns engagerade ledare och kreativa lokaler som till exempel

  • musikstudio
  • dansstudio
  • tech-lounge
  • studierum och föreläsningssalar.

Framtidens hus ska användas som en arena för delaktighet inom Fokus Järva och ungas perspektiv ska tas omhand.

Idrott och motion

Idrotten fyller en viktig funktion för samhällsutvecklingen. Idrottsanläggningarna fungerar som mötesplatser och ökar sociala värden i närområdet. Samverkan med simföreningar på Järva behöver fortsätta att utvecklas så att simkunnigheten ökar.

Ett brett kulturutbud

Kulturhuset Husby ligger mitt på Husby torg och delar lokaler med Kulturskolan. Här erbjuds teater, dancehall, aktiviteter, kurser och workshops. Kulturhuset ska ha en stark lokalförankring i Järvaområdet med tonvikt på att vara en mötesplats för unga vuxna 15–25 år. 

Stockholms stad har fem bibliotek i Järva: Kista, Husby, Rinkeby, Tensta och Spånga. Biblioteken är uppskattade mötesplatser i stadsdelarna, inte minst för barn.

Uppdaterad