Näringsliv och sysselsättning

För att utveckla näringslivet i Järva krävs flera satsningar från staden.

Det är nödvändigt att både attrahera nya företag och skapa goda förutsättningar för befintliga företag. En viktig faktor för ett långsiktigt och väl fungerande näringsliv är trygga stadsmiljöer.

Samarbeten med lokala företag

Samarbetet med de lokala företagen behöver fördjupas för ökad trygghet, förbättrade stadsmiljöerna och utvecklade lokala centrum. När stadsdelen växer ökar också samhällsnärvaron med offentliga verksamheter och platser som bidrar till att skapa liv och rörelse. Då kan också efterfrågan på handel och kaféer öka.

Fler arbetstillfällen i området

Tillgången till arbete med möjlighet till försörjning är viktig. Järva utvecklas genom att arbetstillfällen skapas i området. Det bidrar positivt till området och till samhällsekonomin. Stadsdelarnas centrum är den naturliga utgångspunkten för det lokala stadslivet. De lokala centrumen är viktiga mötesplatser och offentliga rum där boende och besökare kan känna sig.

Andelen öppet arbetslösa är större och medelinkomsten lägre i Järva än i staden som helhet. Kompetensförsörjning och sysselsättning är avgörande både för Järvaborna och för företagen där.

Insatser för jobb och studier för unga som varken arbetar eller studerar ska vara breda och lättillgängliga. Det är möjligt att utveckla utbildningar som är skräddarsydda efter företagens behov och enklare arbetstillfällen genom olika jobbspår.

Kista – viktigt kluster för informationsteknologi

Kista Science City är ett av landets och regionens viktigaste arbetsplatsområden och ett betydelsefullt kluster inom framförallt informationsteknologi. Här finns även Stockholms universitet och KTH samt forskningscentra. Kista företagsområde är ett viktigt kluster inom informationsteknologi med över 30 000 arbetstillfällen.

Uppdaterad