Civilsamhälle och delaktighet

Känslan av samhörighet och möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande för människors välbefinnande och hälsa.

Stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har lagts samman till Järva stadsdelsförvaltning för att ännu bättre kunna möta Järvaborna i vardagen.

Civilsamhället främjar delaktighet och demokrati

Genom att engagera sig i olika samhällsfrågor kan invånarna känna att de har en röst och att åsikter tas på allvar. Dessutom kan civilsamhället fungera som en viktig bro mellan medborgare och offentliga institutioner, vilket kan öka tilliten till samhället som helhet.

I Järva finns flera organisationer och föreningar som arbetar för att öka delaktighet och demokrati, exempelvis ungdomsorganisationer som fokuserar på att öka ungas engagemang i samhället och organisationer som arbetar för integration och inkludering.

Valdeltagandet i Järva är bland de lägsta i landet, vilket visar på ett behov av att fortsätta arbetet med att öka invånarnas tillit och tilltro till samhället och dess institutioner.

Verktyg för att stärka lokalt inflytande

Medborgarbudget ska användas som verktyg för att stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i området. Det innebär att boende är med, tar fram förslag och väljer insats genom omröstning utifrån givna ekonomiska ramar.

Att utveckla platser i utvalda lägen är ett annat sätt att öka lokalt inflytande och engagemang, i kombination med insatser för ökad trivsel. Utsedda platser kan genom platsutveckling få en ny gestaltning – tillfällig eller mer bestående – och användning som tas fram av och med invånarna. Dessa insatser kan också kombineras med en lokal medborgarbudget.

Uppdaterad