Stadsutveckling och stadsmiljö

Stadsutveckling ger möjlighet att bygga samman staden, minska den fysiska segregationen och tillföra stadsdelarna i området nya kvaliteter.

Det bor idag över 90 000 i Järva stadsdelsområde och området har en i genomsnitt yngre befolkning än staden som helhet. 

En balans mellan olika boendeformer

Hela Stockholm ska präglas av en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. I arbetet med Fokus Järva innebär det en ökad satsning på blandade upplåtelseformer. Ett mer varierat utbud av bostadsstorlekar och upplåtelseformer ger förutsättningar för större mångfald av hushåll i alla faser av livet och motverkar trångboddhet.

Trygga torg och levande centrum

De lokala centrumen är viktiga mötesplatser och naturliga utgångspunkter för det lokala stadslivet. En attraktiv stadsmiljö med trygga och trivsamma torg, levande lokala centrum och enkel och tillgänglig information om vad som finns på platsen kan locka nya invånare, näringsliv och företag till Järva.

Kollektivtrafiken byggs ut

Området har med sitt läge goda förutsättningar till stadsutveckling. Här byggs kollektivtrafiken ut med förlängningen av både tunnelbanans blå linje till Barkarby och tvärbanan genom Kista till Helenelund.

Här finns också goda pendeltågsförbindelser både till centrala Stockholm och till Arlanda och Uppsala. Bil- och godstransporter passerar området på de stora trafiklederna E18, E4 och framtida Förbifart Stockholm, liksom tågtrafiken på Mälarbanan.

Uppdaterad