Dialog

Genom dialog får vi bättre kunskap och förslag på hur områden kan utvecklas. Vi kartlägger till exempel miljöer ur barns perspektiv, genomför intervjuer och olika undersökningar. Dialogen är viktig för att få reda på vilka nya lösningar som skulle kunna bidra till ökad nytta för dig som bor här.

Dialoger i Järva

Det har gjorts ett flertal dialoger i Järva. Syftet är att fånga upp tankar om utveckling av platser och behov av insatser i stadsdelsområdet. Här kan du läsa om några av dem.

Den 21 juni 2023 genomfördes en områdesbaserad dialog i Rinkeby. Här är en sammanfattning av de synpunkter och förbättringsförslag som samlades in.

Rinkeby torg: Rinkeby torg var en av de platser där flera önskar förändring. Det sker bland annat genom att förbättra torghandeln på torget med målet att skapa en levande torgmiljö genom till exempel bättre avfalls- och transporthantering.

Basargången: Staden fortsätter arbeta för att hantera olovlig försäljningen vid Basargången i samverkan med polis och Fastighetsägare i Järva. Utökad städning har genomförts.

Parkleken Rinken: Många berättade att de gillar parkleken Rinken, men önskar mer och bättre lekutrustning. Under 2023 har ett planeringsarbete pågått för att rusta upp Parkleken Rinken och den intilliggande basketplanen vid parkleken. De populära lekfunktionerna behålls och kompletteras med nya lekfunktioner. Basketplanen rustas upp till en multisportplan. Upprustningen genomförs 2024.

Rinkebystråket: Staden har genomfört tillgänglighetsåtgärder för att öka säkerheten och tillgängligheten för gångtrafikanter med en genomgående gångbana. Ytterligare en insats som pågår för att göra trafikmiljön säkrare är att bygga om övergångsstället på Rinkebysvängen vid Hjulstavägen.

Nedskräpning och skadedjur: Under hösten 2023 genomför staden, tillsammans med fastighetsägare, en särskilt satsning i Rinkeby för att bekämpa och förhindra skadedjur genom exempelvis kommunikationsinsatser, extra städning och att fler fällor sätts ut.

Det här är viktigast för framtiden enligt invånare som svarat:

  • Ett tryggt Rinkeby.
  • Ett Rinkeby som även i framtiden präglas av mångfald och utan segregation.
  • Ett rent och snyggt Rinkeby.
  • Ett Rinkeby med stort utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Mellan den 13 december 2022 och den 5 januari 2023 kunde medborgare i Rinkeby-Kista svara på frågor från stadsdelsförvaltningen.

Målet med har varit att få en bättre bild av vad de som bor eller vistas i stadsdelsområdet tycker om utemiljön i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby och att få in underlag till förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.

”En plats man tar sig förbi gående eller med cykel” och ”fint naturområde för promenader och rekreation” var några av de inkomna kommentarerna.

Närmare 3 000 synpunkter lämnades in om området vid Hanstavägen i Husby.

Vi har samlat in kunskap om hur området används idag, vilka platser som anses värdefulla, vilka problem eller brister som kan finnas och hur det kan utvecklas.

Dialog i Husby om socialt värdeskapande i projektet om nya bostäder vid Hanstavägen. Syftet är att förstå vilka behov och önskemål som finns lokalt när nya parker och naturområden utvecklas i området. Målet är en trygg och jämställd stad med fokus på kvinnor och unga tjejer.

Syftet med enkäten till närboende var att samla in kunskap om hur området kring Finlandsgatan används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget.

För att skapa en stad för alla behöver vi planera långsiktigt och med förståelse för stockholmarnas intressen. Under sommaren 2018 genomförde staden därför en digital dialog i området Kista-Järva.

Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre.

Syftet har varit att genom en designdialog med fokusgrupper ta fram upprustningsförslag för platserna i Husby centrum för att förbättra platsernas fysiska utformning.

För att få mer kunskap, erfarenheter och idéer från boende och verksamma i Husby bjöd Stockholms stad bjudit in till designdialoger 2018 och 2019.

Designdialog 2019 med tjejer som undersöker hur staden skulle se ut om den var byggd av tjejer.

Workshop 2016 med unga från Husby om ny idrottshall i Dalhagen, Husby.

Trafikkontoret och före detta Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning utvecklade, i samarbete med boende och föreningar i området, parken Tenstadalen.

  • Utredningar, medborgardialog och programarbete genomfördes under 2018 fram till våren 2019.
  • Hösten 2019 till vintern 2020-2021 pågick projektering.
  • Byggstarten augusti 2021.
  • Den nya parken blev klar i augusti 2022 och är öppen för besökare.

I stadens tält Stockholm växer fick alla intresserade chansen att lära sig mer om planerade (2020) och pågående (2019) byggprojekt i Kista och Järva.

Ett 30-tal olika stadsutvecklingsprojekt presenterades av exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och kyrkogårdsförvaltningen.

Under 2019 utfördes en så kallad designdialog, som trafikkontoret höll om ett stråk med kulturs mellan Husby centrum och Husby gård nära området.

På Ungdomens hus i Rinkeby öppnade staden upp för att tillsammans undersöka hur parken skulle se ut om tjejer fick bestämma. Tonårstjejerna skissade på Norra Rinkebyparken genom att skapa moodboards, kallas även stämningsplank, utifrån inspirationsbilder och en modell över en plats i parkens norra hörn.

Program Norra stadsparken och Norra Rinkebygången (pdf)

Uppdaterad