Biltrafik i Slussen

Här kan du läsa mer om biltrafiken under byggtiden och i nya Slussen.

  • Katarinavägen är avstängd för genomfart med bil. Kollektivtrafiken prioriteras och ett spårviddshinder är placerat strax väster om den tidigare infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget. 
  • Bilar kan köra till och från Södermalm via Skeppsbron. Det går dock inte att vika av västerut mot Munkbron då vägen via Slussplan och Munkbron prioriteras för kollektivtrafiken. 
  • För att komma till Stadsgårdsleden från Skeppsbron: Kör Hornsgatan till Torkel Knutssons gata. Ta till höger och fortsätt ner till Stadsgårdsleden. Trafik från Stadsgårdsleden till Skeppsbron kör samma väg fast omvänt.
  • Möjligheten att byta fil i Söderledstunneln är borttagen. Man kan köra mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan, men inte byta fil mot Centralbron eller Johanneshovsbron. Detta för att ta bort risken för köbildning i tunneln med ökad busstrafik i tunneln.

  • Höjdbegränsning under Slussen. Vägen mellan Stadsgårdsleden och Söder mälarstrand har en höjdbegränsning på 3,4 meter, i båda riktningar.

  • För att bilar och transporter ska kunna komma åt kontorshusen vid Katarinavägen är vänstersväng från Stadsgårdsleden österifrån in till Stadsgården tillåten.

  • För att ta sig med bil mellan Stadsgårdsleden och Gamla stan får bilar välja vägen via Folkungagatan, Söderledstunneln, Södermalmstorg till Gamla stan. Alternativt fortsätta till Söder mälarstrand och ta vägen via Torkel Knutssonsgatan upp till Hornsgatan och sedan vidare mot Gamla stan.

Frågor och svar om biltrafiken i Slussen

Kan biltrafik köra på Katarinavägen?
Katarinavägen är avstängd för genomfart med bil. Kollektivtrafiken prioriteras och ett spårviddshinder är placerat strax väster om den tidigare infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget.

Kan jag köra på Stadsgårdsleden under hela byggtiden?
På Stadsgårdsleden är ett körfält i varje riktning öppet för biltrafik under hela byggtiden.

Hur kommer jag till Stadsgårdsleden från Skeppsbron?
För att komma till Stadsgårdsleden från Skeppsbron: Kör över Slussbron och ta höger. Fortsätt på Hornsgatan till Torkel Knutssons gata. Ta till höger och fortsätt ner till Stadsgårdsleden.

Vad händer med Katarinagaraget?
Katarinagaraget är avstängt under byggtiden. När ombyggnaden av Slussen är färdig kommer garaget att vara kvar och återställas.

Hur påverkas parkeringsplatserna runt Slussen?
Totalt försvinner cirka 50 gatuparkeringsplatser på Södermalm. Katarinagaraget med sina 500 platser är avstängt. Transporter till och från fastigheter kommer att fungera både under och efter byggtiden.

På Skeppsbron kommer totalt cirka 60 platser försvinna i samband med ombyggnaden av Slussen. Samtidigt planeras totalupprustning av hela Skeppsbron, därför är det svårt att se hur många parkeringsmöjligheter som eventuellt kommer tillbaks efter byggtiden.

Kommer det bli mer biltrafik i nya Slussen?
Nej. Trafikanläggningen vid Slussen är dimensionerad för 30 000 fordon/dygn, men Staden har som mål att successivt minska biltrafiken i hela staden vilket för Slussens del innebär 20 000 fordon per dygn. I den tidigare trafiklösningen fanns 12 körfält, i den nya lösningen har det minskat till 8 körfält. Slussbron är konstruerad för att möjliggöra spårtrafik i framtiden. Utformningen görs för att öka tillgänglighet och framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Den nya lösningen är flexibel och i framtiden kan körfälten fördelas på ett annat sätt för att ge ännu mer plats åt till exempel spårvagn, bussar eller gång- och cykeltrafik.

Hur blir framtidens Slussen för den som kör bil?
Tolv körfält över Slussen har blivit åtta, varav två reserveras för kollektivtrafiken. En mer lättorienterad lösning och en bättre framkomlighet gör att trafiken kommer att flyta smidigare.

Behövs det åtta körfält vid Slussen?
Ja, det behövs för att klara den kapacitet på 30 000 fordon/dygn som Slussen byggs för. De åtta körfälten fördelar sig på fyra i varje riktning, varav ett för kollektivtrafik, ett för den trafik som ska rakt fram, ett för vänstersvängande bilister och slutligen en ramp som leder ner till Stadsgårdsleden.

När kommer avstängningen i Söderledstunneln tas bort?
Lokalavstängningen i Söderledstunneln gjordes inledningsvis på grund av arbetet med Slussen och avstängningen av Katarinavägen. Sedan några år har Trafikkontoret beslutat att låta avstängningen vara kvar tillsvidare för att de upplever att det blev ett bättre flöde och en säkrare trafikmiljö med separationen.

Var kommer det att finnas rödljus?
Alla korsningar vid Slussen kommer att regleras med trafikljus.

Kommer bilister att kunna göra en vänstersväng mot Munkbroleden när de kört ner från Slussbron mot Gamla Stan?
När Munkbron är färdigbyggd, cirka 2024, så kommer du kunna svänga vänster från Slussbron mot Munkbron.

Hur kommer biltrafiken att köra till och från Stadsgårdsleden?
Slitsen i mitten av Slussbron förbinder Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand med Gamla Stan, via en T-korsning i Stadsgårdstunneln.

Hur många körfält kommer det att finnas på Stadsgårdsleden, Munkbroleden respektive Skeppsbrokajen?

  • Stadsgårdsleden kommer att ha två körfält i varje körriktning genom Slussen, mellan Fotografiska museet och Centralbron.
  • Munkbroleden kommer att ha två körfält östergående mot Slussbron varav ett busskörfält och ett körfält från Slussbron västergående.
  • Skeppsbron, söder om Tullhus 3, kommer att ha två körfält södergående mot Slussbron varav ett busskörfält och ett körfält från Slussbron norrgående.

Vad händer med Stadsgårdsleden?
Stadsgårdsleden kommer att däckas över, och bilarna leds in i tunneln för att komma ut mot Slussbron och Gamla stan eller mot Söder Mälarstrand.

Kommer Skeppsbron att breddas?
Bilvägen längs med Skeppsbron kommer inte att breddas. Själva bron mellan Gamla stan och Södermalm kommer att vara 45 meter bred men smalna av när den landar på Gamla stan-sidan.

Vad kommer hända med Katarinagaraget och bensinstationen?
Under byggandet av den planerade bussterminalen är garaget tillfälligt stängt. Bensinstationen stängdes ned i slutet av mars 2016.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad