Gång- och cykeltrafik i Slussen

Här kan du läsa mer om gång- och cykeltrafiken under byggtiden och i nya Slussen.

Gångtrafik

  • Gående från Gamla stan till Stadsgårdsleden eller Söder mälarstrand, och vice versa, hänvisas till östra lågbron. Se lila tjockare markering på kartan ovan.

  • Gående på Slussbron hänvisas till den östra sidan av bron. Den västra sidan öppnas för gångtrafikanter sommaren 2024.

  • Gående kan ta sig till och från verksamheter som ligger vid Södermalmstorg via korsningen Götgatan/Hornsgatan.

Cykeltrafik

  • Slussbron har en enkelriktad cykelbana med tre meters bredd på östra sidan och en dubbelriktad cykelbana med sex meters bredd på den västra sidan. På östra sidan cyklar man mot Skeppsbron och på västra sidan cyklar man från Skeppsbron och till och från Munkbron.

  • På södra sidan av Slussbron kan man via en överfart med trafikljus cykla vidare upp på Katarinavägen.

  • Efter att ha passerat bron söderut kan cyklister fortsätta lägst med Södermalmstorg till Götgatan och Hornsgatan.

  • För cykeltrafiken till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand är östra lågbron öppen. Se lila tjockare linje på kartan ovan.

  • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

  • Cykeltrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.

  • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron.

Frågor och svar om gång- och cykeltrafik i Slussen

Hur cyklar jag från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand till Skeppsbron och Munkbron?
Cyklister kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan via den östra lågbron.

Hur tar jag mig med cykel söderut?
Efter att du passerat Slussbron kan du fortsätta på cykelväg på Katarinavägen eller förbi Södermalmstorg till Götgatan.

Hur mycket plats finns det för cykeltrafik på Slussbron?
I dagsläget har Slussbron en enkelriktad cykelbana med tre meters bredd på östra sidan och en dubbelriktad cykelbana med sex meters bredd på den västra sidan. På östra sidan cyklar man mot Skeppsbron och på västra sidan cyklar man från Skeppsbron och till och från Munkbron.

Hur mycket plats finns för gående på Slussbron?
Gående hänvisas till Slussbrons östra sida. Den 6 juni 2024 kommer även den västra sidan öppnas för gående.

Hur går jag från och till Stadsgårdsleden och Södermälarstrand?
Gående mellan Gamla stan och Stadsgårdsleden/Söder Mälarstrand hänvisas till den östra lågbron eller trappor och hissar vid den tillfälliga bussterminalen.

När kommer man att kunna gå under Slussbron?
Sommaren 2024, när Vattentorget mellan Södermalm och Gamla stan öppnar. Men redan nu är den östra lågbron, nedanför Slussbron, öppen för gång- och cykeltrafik.

Varför är bara en sida av Slussbron öppen för gångtrafik och varför finns inte några fönster i planket?
Längs arbetsområdena på Munkbron och Södermalmstorg finns begränsad yta och enbart utrymme för cykelbana, som också fortsätter över Slussbron. Att lägga in en gångbana på samma sida är tyvärr inte tekniskt möjligt just nu. Av den anledningen, att den västra sidan av Slussbron tillfälligt enbart är cykelbana, finns inte några fönster i byggplanket.

När kan gående ta sig över på båda sidorna av Slussbron?
Sommaren 2024, när utrymme frigörs på brons norra och södra sidor, öppnar också den västra gångbanan. Båda sidorna av Slussbron kommer att se likadana ut med både gång- och cykelbana. Då kommer också bänkar att placeras ut längs med bron.

Hur blir framtidens Slussen för gående?
Framkomligheten för alla som promenerar är viktig i nya Slussen. Fotgängare får ett nytt promenadstråk mellan Södermalm och Gamla Stan nära vattnet. Den nya huvudbron kommer att ha generösa gångbanor längs båda sidor. Det blir möjligt att promenera längs med kajerna. Dessutom byggs en ny gång- och cykelbro parallellt med tunnelbanebron.

Slussen byggs med stora krav på tillgänglighet för alla. Hissar, rulltrappor och ramper gör det smidigt för alla att ta sig mellan de olika nivåerna. Ambitionen är att skapa så flacka lutningar som möjligt och plana partier med möjlighet att vila.

Entréerna till tunnelbanan, bussterminalen och de nya lokalerna kommer vara plana och utan nivåskillnader. Stadens råd för funktionshinderfrågor medverkar i planeringen.

Hur blir framtidens Slussen för cyklister?
För dig som cyklist innebär framtida Slussen att det blir lättare att ta dig fram. Cykelfält och cykelbanor med möjlighet till omkörning och eget utrymme vid trafikljus är några av förbättringarna. En ny cykel- och gångbro bredvid tunnelbanebron innebär en snabbare och mer lättorienterad väg mellan Götgatan och Munkbron/Tegelbacken.

Det blir nya cykelparkeringar i anslutning till tunnelbanans och bussterminalens entréer. Det finns också planer på att bygga cykelgarage för den som till exempel vill åka buss från Nacka och sedan ta sig vidare med cykel.

Kommer delar av gångsträckor och torg bli klara innan hela bygget är klart?
Vissa gångstråk kommer att bli klara innan byggtidens slut. Exempelvis öppnade den östra lågbron 2022 och en del av Munkbrokajen öppnade 2023. Vattentorget öppnar 2024 och Södermalmstorg öppnar 2025.

Kommer kajerna att göras bredare?
Ja. Skeppsbrokajen, Östra Mälarkajen och Munkbrokajen kommer att breddas i vissa partier för att göra vattnet mer synligt för gående och cyklister.

Blir det någon gångbro över vattnet vid nya Slussen?
Ja, en helt ny bro för gående och cyklister byggs parallellt med tunnelbanebron. Det blir också två lågbroar mellan Södermalm och Gamla stan, intill slusskanalen.

När är den nya gång- och cykelbron färdig?
Omprojektering av gång- och cykelbron pågår. Vi återkommer med mer information om statusen när bron är projekterad och tidsplanen fastställd.

Hur kommer tillgängligheten se ut för de med barnvagn eller rullstol?Det kommer att finnas god tillgång till hissar och rulltrappor i hela Slussen. Exempelvis vid Södermalmstorg och Mälarterrassen. I Katarinaparken kommer mjukt sluttande gångvägar finnas för att ta sig upp eller ner till kajplan, och längre bort på Stadsgårdsleden kommer det att finnas en hiss invid Lokattens trappa.

Hur kommer gång- och cykelbanorna separeras?
De kommer att separeras genom olika materialval. På vissa ställen blir det också höjdskillnader.

Planerar ni att sätta in någon form av farthinder för cyklister?
Staden har som ambition att inte anlägga farthinder på cykelbanor då de medför en ökad olycksrisk. Slussen är ett stort arbetsområde just nu och därför uppmanar vi alla trafikanter till extra försiktighet.

Hur säkrar Stockholms stad att cyklister och fotgängare får tillräckligt med plats och minskar risken för olyckor?
Cykelbanor och gångbanor kommer att vara breda och separeras med små höjdskillnader för att minska risken för olyckor. Längs med Munkbrokajen kommer cykelbanan och gångbanan även att separeras med träd och bänkar.

Hur designas områdena där cyklister och gångtrafikanter möts för att sänka hastigheten?
Områden där olika trafikslag möts regleras på olika sätt. Det handlar inte enbart om att reglera hastigheten utan att i helhet skapa trafiksäkra lösningar. Det kan exempelvis handla om att tydligt separera trafikslag genom höjdskillnader, linjemålning eller olika beläggning.

Passager kan också skyltas med olika former av övergångar där de vanligaste är övergångsställen där gående har företräde. En viktig aspekt är såklart att trafikanterna följer trafikreglerna på platsen.

Hur räknar ni antal personer som passerar Slussbron?
Trafikkontoret gör regelbundna mätningar med en manuell klickmätare.

Kommer cyklister och gående att behöva vänta vid slussning?
De låga gång- och cykelbroarna vid vattnet påverkas av slussningen. När en fritidsbåt slussar kommer broarna fällas upp en i taget. Detta innebär att en bro alltid kommer vara tillgänglig för passage. Utöver dessa finns även en ny gång- och cykelbron parallellt med tunnelbanebron.

När öppnar Thor Modéens trappor igen?
Thor Modéens trappor beräknas öppna igen 2025.

När öppnar Lokattens trappa?
Lokattens trappa öppnar för allmänheten 2025, i samband med att den nya bussterminalen öppnar. Då kommer det även att finnas en hiss bredvid trappan.

Kommer Söderbergs trappor öppna igen?
Eftersom att trappan går precis vid infarten till den nya bussterminalen kommer den inte att öppna igen. Istället öppnar Lokattens trappor som förbindelse mellan Katarinavägen och Stadsgården. Staden tittar just nu på möjligheterna att bygga en gångbro över Stadsgårdsleden mot Katarinavägen. Något beslut om gångbron är ännu inte taget.

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad