Till vänster syns Rågsved, till höger Högdalen. Framför markerat planområde syns Högdalens skatepark.
Flygbild över området. Ungefärligt planområde markeras med en rosa ring.
Projekt Planerat

100 bostäder vid Rågsvedsvägen

Högdalen

Planförslaget är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 100 nya bostäder längs Rågsvedsvägen i Högdalen.

Projektfakta

Bostadsrätter längs Rågsvedsvägen

Området ligger inom det i översiktsplanen utpekade strategiska sambandet Bandhagen-Högdalen-Rågsved. Ytan är på cirka 3 200 kvadratmeter och ligger 250 meter söder om Högdalens centrum. Den nya bebyggelsen ska stärka sambandet genom att bidra till utvecklingen av Rågsvedsvägen till en stadsgata. 

Det här ska bli ett tillskott av nya bostäder med hög arkitektonisk kvalitet i ett synligt entréläge till Högdalen. Det ska samspela med befintliga byggnader som tillkom under stadsdelens utbyggnad på 1950-talet. Förslaget ska beakta stadsdelens gröna karaktär och ta tillvara parkstråket Önskestråkets, synlighet och sambandet med omgivande grönstruktur bibehålls.

Tidplan

  • Start-PM, mars 2023
  • Samråd, preliminärt maj 2024
  • Granskning, preliminärt mars 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt oktober 2025

Markägare och byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad. Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning till Åke Sundvall Projekt AB den 8 december 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Frida Svensson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad