Projekt Planerat

130 bostäder vid Krällingegränd

Tensta

Stockholms stad planerar för några flerbostadshus med cirka 130 hyresrätter längs Krällingegränd och Spånga kyrkväg i Tensta.

Projektfakta

I förslaget ingår flerbostadshus med cirka 130 hyresrätter inom konceptet Stockholmshusen. Bebyggelsen placeras mellan befintliga flerbostadshus längs Krällingegränd, Hjulstavägen och E18. Byggnaderna föreslås få fem till sju våningar. Området används idag som bilparkering.

Parkering placeras i underjordiskt garage alternativt underjordiskt garage i kombination med markparkering. Mot Hjulstavägen föreslås ett delvis upphöjt däck överbyggt med padelbanor och rekreationsytor omgivna av grönska. Förslaget innebär också att befintliga kopplingar till Järvafältet stärks och nya tillskapas. Separata cykel- och gångstråk bevaras.

Tidig illustration av byggnadernas utformning. 

Bebyggelsen utgör en del av en ny stadsfront mot E18 och det är viktigt att den utformas med en väl genomarbetad gestaltning som håller över tid och som samspelar med både befintlig och planerad bebyggelse.

Gård och grönytor

Planförslaget innebär att en parkeringsyta bebyggs med bostäder och underjordiskt garage. Ovan garaget föreslås en bostadsgård. Potential finns för att tillföra mer grönska genom planförslaget och dagvatten kan hanteras inom bostadsgården. Runt parkeringen och längs Krällingegränd finns i dag träd som eventuellt behöver tas ner med anledning av ny bebyggelse. Träd inom fastigheten bör ersättas.

Stockholmshusen

Markägare och byggaktör

Stockholms stad är markägare och fastigheten upplåts med tomträtt till AB Familjebostäder.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2022, arbetet med detaljplanen påbörjas
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: september 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: augusti 2024
  • Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Camilla Morfeldt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad