Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

130 bostäder vid Krällingegränd

Tensta

Stockholms stad planerar för några flerbostadshus med cirka 130 hyresrätter längs Krällingegränd och Spånga kyrkväg i Tensta.

Projektfakta

Området används idag som bilparkering.

De tilltänkta bostäderna upplåts som hyresrätter inom konceptet "Stockholmshusen". Bebyggelsen placeras mellan befintliga flerbostadshus längs Krällingegränd, Hjulstavägen och E18.

Stockholmshusen

Bebyggelsen utgör en del av en ny stadsfront mot E18 och det är viktigt att den utformas med en väl genomarbetad gestaltning som håller över tid och som samspelar med både befintlig och planerad bebyggelse.

Markägoförhållanden

Stockholms stad är markägare och fastigheten upplåts med tomträtt till AB Familjebostäder.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2022
  • Samråd september 2023
  • Granskning augusti 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden november 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Camilla Morfeldt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad