dcsimg
Flygbild med området markerat.
Vit streckad linje markerar området för planerad bebyggelse.
Projekt Pågående

135 bostäder vid Garagevägen

Hammarbyhöjden

Cirka 135 nya lägenheter planeras i Hammarbyhöjden. 80 lägenheter längs Garagevägen och 55 lägenheter längs Lidköpingsvägen.

Projektfakta

135 lägenheter i två kvarter

Längs med Garagevägen och Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden ska sammanlagt 135 lägenheter byggas i två områden. Längs Garagevägen planeras två lamellhus i fem våningar med sammanlagt 80 lägenheter. Dessa hus kommer att byggas enligt principerna för Stockholmshusen. På höjden nordost om lamellhusen, längs med Lidköpingsvägen, planeras tre punkthus i sex våningar med sammanlagt 55 lägenheter. 

Den nya bebyggelsen ska i utformning och höjd förhålla sig till befintlig bebyggelse i området. Husen bygger vidare på strukturen i Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå. 

Garagevägen byggs om

I samband med bostadsbyggnationen bygger staden om Garagevägen. Gångbanan på den östra sidan breddas och träd planteras på den västra sidan. Målet är att den nya bebyggelsen längs Garagevägen och ombyggnationen av gatan ska bidra till ökad trygghet i området. 

Stockholm växer

Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort. Hammarbyhöjdens kollektivtrafiknära läge, tillgång till service och närheten till natur gör stadsdelen lämplig för komplettering. En komplettering i Hammarbyhöjden följer översiktsplanen och programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen, där staden har tagit ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området

Tidplan

  • Samråd pågick 17 maj - 14 juni 2017.
  • Granskning av detaljplanen pågick 27 september- 25 oktober 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Planen vann laga kraft 12 september 2018 efter överklagan till Mark och miljödomstolen.
  • Byggstart för bostadshusen vid Lidköpingsvägen är planerat till fjärde kvartalet 2020.
  • Byggstart för bostadshusen vid Garagevägen är ännu inte beslutad.  

Byggaktörer

Svenska Bostäder bygger vid Garagevägen och Erik Wallin bygger vid Lidköpingsvägen.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av det tidigare planeringsarbetet och alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsbild: ny bebyggelse längs Garagevägen
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab

Stockholmshusen

Kontakt

Jonas Norberg

Enhetschef, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad