Förslaget innebär 400 nya studentlägenheter. Bild: White arkitekter
Projekt Pågående

400 studentbostäder vid Gärdet

Gärdet

400 nya studentbostäder genom om- och tillbyggnad.

Detaljplaneförslaget Väbeln 3 möjliggör för SSSB att bygga cirka 400 studentlägenheter. Byggnaderna föreslås uppförda till 10 och 11 våningars höjd, dels i form av påbyggnad av de befintliga skivhusen med 2 till 3 våningar, dels i form av nya byggnader, sidoställt kopplade, norr om de befintliga.

Projektfakta

Vad?

400 nya studentbostäder.

Varför?

Planförslaget möjliggör för SSSB att bygga cirka 400 nya studentbostäder genom på- och tillbyggnad av befintliga studentbostadshus vid Studentbacken i stadsdelen Gärdet. På fastigheten finns i dag cirka 450 studentbostäder.

När?

Stockholms kommunfullmäktige antog förslaget 16 februari 2015. Antagandet upphävdes av Länsstyrelsen vilket kommunstyrelsen i Stockholms stad överklagade till regeringen 23 september 2015. 

Detaljplan för Väbeln 3 vann laga kraft den 21 december 2018 efter att Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandena.

Vem?

Stockholms studentbostäder, SSSB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad