Bild: Södergruppen arkitekter
Bild: Södergruppen arkitekter
Projekt Planerat

50 nya lägenheter vid Orrfjärdsgränd

Vid Orrfjärdsgränd i stadsdelen Årsta planeras för cirka 50 nya bostäder. Samråd pågår till och med den 9 oktober 2023.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

50 nya lägenheter vid Orrfjärdsgränd

Staden planerar för att låta bygga cirka 50 nya bostäder i två hus vid Orrfjärdsgränd (Detaljplan för Tisaren med mera). Lägenheterna är planerade att upplåtas som hyresrätter.

Området som ska bebyggas består idag mestadels av naturmark samt parkeringsytor för bostäder väster om Orrfjärdsgränd. I söder avgränsas området av Sköntorpsvägen och i norr av Årsta idrottsplats.

Årstaskogen och Årsta holmar är sedan 2018 ett naturreservat och en utredning en utvidgning av reservatet pågår. Det aktuella området ligger utanför både nuvarande reservat och utanför den föreslagna utvidgningens gränser.

Den nya bebyggelsen ska tydliggöra entrén mot Årstaskogen och ska i övrigt anpassas till platsens förutsättningar. I det ena så kallade entréhuset planeras två lokaler i gatuplanet mot Sköntorpsvägen, och i det andra så kallade grändhuset planeras ett garage för 36 bilar.

I och med 2013 års Stockholmsförhandling om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande har Stockholms stad förbundit sig att bygga totalt 45 900 bostäder. Det aktuella området ingår i Stockholmsförhandlingen.

Tidplan

  • Markanvisning till SKB: Maj 2021
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: Maj 2021
  • Samråd om detaljplan: 29 augusti - 9 oktober 2023
  • Granskning: Våren 2024
  • Antagande: Under 2024

Byggaktör

SKB i samarbete med Stockholms stad

Kvarteret Tisaren, SKBs webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Grändhusets förhållningssätt mot  Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen Arkitekter
Grändhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen Arkitekter
ätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen arkitekter
Entréhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen arkitekter
Entréhuset och Grändhuset från Orrfjärdsgränd.  Bild: Södergruppen Arkitekter
Entréhuset och Grändhuset sett från Orrfjärdsgränd. Bild: Södergruppen Arkitekter

Kontakt

Zsolt Juhász

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad