Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

60 bostäder längs Fornbyvägen

Rinkeby

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 60 hyresrätter på befintlig markparkering längs Fornbyvägen i Rinkeby.

Projektfakta

Cirka 60 hyresrätter

Planförslaget innebär uppförande av ett nytt flerbostadshus på befintlig markparkering vid Fornbyvägen. Den nya bebyggelsen föreslås bli fem till sex våningar med cirka 60 hyresrätter. Ett LSS-boende med sex lägenheter avses inrymmas i bostadshuset. Byggnaden föreslås placeras längs Fornbyvägen och Nybykroken för att stärka gaturummet och möjliggöra en god bostadsgård. Placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare under planarbetet.

Detaljplanen ska genom placering av bebyggelse och gestaltning bidra till att omvandla Fornbyvägen till en mer aktiverad och öppen gata samt skapa goda utemiljöer för de boende. Allmänna utrymmen för bostäder, så som tvättstuga och cykelrum, placeras med fördel i bottenvåningen. På så vis kan delar av fasaden glasas upp vilket ger positiva effekter för gaturummet. En trottoar behöver anläggas längs Fornbyvägens södra sida samt längs Nybykroken, dess västra och norra sida. Goda gårdsmiljöer ska skapas för de boende i anslutning till den tillkommande bebyggelsen.

Byggaktör

Berörd fastighet Kvarnluckan 2 ligger inom stadens mark och SBB Kvarnluckan AB är tomträttshavare. 

Preliminär tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021
  • Samråd 26 september - 6 november 2023
  • Granskning september 2024
  • Antagande december 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rhoda Hersson-Ringskog

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad