Projekt Planerat

65 bostäder vid Sköntorpsvägen i Årsta

Årsta

Längs Sköntorpsvägen i stadsdelen Årsta planerar staden för cirka 65 nya bostäder i form av två flerfamiljshus på två olika platser.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på två platser vid Sköntorpsvägen i stadsdelen Årsta. Planen uppskattas kunna ge ett tillskott på cirka 65 nya hyresrätter, fördelade på två flerfamiljshus. Bostäderna är viktiga för att uppnå stadens åtaganden i Stockholmsförhandlingen.

Platsen

Planområdet (2 olika platser) ligger inom fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1. Avståndet mellan områdena är cirka 300 meter. Den sammanlagda ytan av de två delområdena är cirka 2 500 kvadratmeter.

Markägarförhållanden

Båda fastigheterna, Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1, ägs av Stockholms stad.

Markanvisning

Exploateringsnämnden fattade den 17 december 2020 beslut om markanvisning gällande 65 bostäder till fastighetsbolaget Fortis AB.

Preliminär tidplan

  • Samråd: Våren 2023
  • Granskning: Hösten 2023
  • Antagande: 2024

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Zsolt Juhász

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad