Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

75 hyresrätter längs Lilla Sällskapets väg

Bredäng

Längs Lilla Sällskapets väg i Bredäng planerar staden för 75 nya hyresrätter. Planen syftar till att kvalitativt och socialt utveckla stadsmiljön med småskalig bebyggelse.

Projektfakta

Planförslaget innebär en komplettering med ny bostadsbebyggelse på befintlig kvartersmark inom fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 närmast Lilla Sällskapets väg. Syftet är att utveckla en kvalitativ och socialt hållbar stadsmiljö. 

Ny bebyggelse längs gatan ska bidra till att Lilla Sällskapets väg i större utsträckning upplevs som ett tryggt och offentligt rum med fler entréer mot gatan.

P-platser blir bostäder

Planförslaget bygger på att ny bebyggelse placeras på befintliga parkeringar och parkeringsanläggningar samt annan kvartersmark. Parkeringsbehov för befintliga och tillkommande boende samordnas i garage under den nya bebyggelsen.

Parkeringsbehov för befintliga och tillkommande bostäder samordnas i garage under ny bebyggelse.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Stockholms stad och fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 är upplåtna med tomträtt till Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Tidplan

  • Samråd hösten 2023
  • Granskning maj 2024
  • Antagande oktober 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad