Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

75 hyresrätter längs Lilla Sällskapets väg

Bredäng

Längs Lilla Sällskapets väg i Bredäng planerar staden för 75 nya hyresrätter. Planen syftar till att kvalitativt och socialt utveckla stadsmiljön med småskalig bebyggelse.

Projektfakta

Planförslaget innebär en komplettering med ny bostadsbebyggelse på befintlig kvartersmark inom fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 närmast Lilla Sällskapets väg. Syftet är att utveckla en kvalitativ och socialt hållbar stadsmiljö. 

Ny bebyggelse längs gatan ska bidra till att Lilla Sällskapets väg i större utsträckning upplevs som ett tryggt och offentligt rum med fler entréer mot gatan.

P-platser blir bostäder

Planförslaget bygger på att ny bebyggelse placeras på befintliga parkeringar och parkeringsanläggningar samt annan kvartersmark. Parkeringsbehov för befintliga och tillkommande boende samordnas i garage under den nya bebyggelsen.

Parkeringsbehov för befintliga och tillkommande bostäder samordnas i garage under ny bebyggelse.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Stockholms stad och fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 är upplåtna med tomträtt till Stockholms Kooperativa Bostadsförening. 

Beslut om ny markanvisning 

En markanvisning för cirka 15 radhus längsmed Lilla Sällskapets väg, på fastigheterna Sätra 2:1 och Bellmans minne 105, har tilldelats Storstaden. Markanvisningen ingår som en del av Fokus Skärholmen som har ett särskilt uppdrag att utgöra profilprojekt för social hållbarhet. I markanvisningsavtalet förbinder sig Storstaden att både i planering och genomförande bidra till att öka social hållbarhet i Skärholmen.  

Tidplan

  • Samråd april/maj 2024
  • Granskning september 2025
  • Antagande januari 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Uppdaterad