Flygvy över förslaget, visionsbild. Befinliga byggnader visas i vitt.
Flygvy från nordost.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter och bostadsrätter i Åkeslund

Åkeslund

Cirka 210 nya bostäder kan byggas i den västra delen av Abrahamsbergsskogen nära Brommaplans tunnelbanestation. I förslaget, som främst gäller fastigheten Åkeshov 1:1, planeras för både hyresrätter och bostadsrätter.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan i Åkeslund, nära Brommaplan. Förslaget innebär cirka 210 bostäder i fem byggnader.

Fyra nya byggnader föreslås i sluttningen längs med en ny gata parallellt med tunnelbanespåret och en ny byggnad föreslås längs med Stopvägen. Byggnaden mot Stopvägen ersätter den tidigare församlingslokalen. Den nya gatan avslutas i öster med en vändplan. Cirka hälften av bostäderna är tänkta att vara bostadsrätter och hälften hyresrätter. 6 LSS-lägenheter och 34 studentlägenheter ingår. Husen föreslås variera mellan 5–6 och 8–9 våningar.

Plandata

Planområdet är beläget i Bromma, strax söder och sydost om
Brommaplan och omfattar totalt cirka 0,8 hektar. I planområdet ingår fastigheten Famnen 6, del av Åkeshov 1:1 samt del av Dussinet 2 och Ulvsunda 1:1. 

Utveckling av området kring Brommaplan

För att beskriva hur området kring Brommaplan kan utvecklas i enlighet med gällande översiktsplan togs programmet för centrala Bromma fram. Planområdet är en av de platser som pekas ut i programmet för centrala Bromma där det är möjligt att pröva komplettering med ny bebyggelse.

I utställningsförslaget till ny översiktsplan belyses Brommaplans strategiska läge med kommunikationer, service och handel. Brommaplan med omnejd pekas ut som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås utifrån kunskap om platsens nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.

Komplettering med nya bostäder är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Tidsplan

  • Start-PM godkänt i stadsbyggnadsnämnden, 14 december 2017
  • Samråd, genomfördes 4 oktober–14 november 2022
  • Granskning, 24 april-21 maj 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

  • AB Svenska Bostäder. Cirka 100 hyresrätter, marken ska upplåtas med tomträtt
  • Gimle Bostad AB. Cirka 100 bostadsrätter.

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Martin Bretz
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 527

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Centrala Bromma

Projekt i Åkeshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad