dcsimg
Projekt Planerat

Äldreboende och aktivitetscenter i Årsta

Årsta

Stockholms stad planerar, tillsammans med Micasa vård- och omsorgsboenden, seniorboenden och ett aktivitetscenter för äldre längs Årstavägen. Förslaget innebär cirka 170 nya bostäder för äldre.

Projektfakta

Bostäder och aktivitetscenter för äldre

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa nya lägenheter i vård- och omsorgsboende, seniorbostäder samt ett aktivitetscenter för äldre. Platsen består idag av ett vård- och omsorgsboende som föreslås rivas och ersättas med ett som är bättre anpassat efter verksamhetens behov. Förslaget uppskattas ge cirka 70 vård- om omsorgsbostäder och cirka 100 seniorbostäder. Tidigare fanns en förskola med i planerna, men den finns inte längre med eftersom det inte gick att få till en fungerande lösning för förskolegården.  

Ett Stockholm för alla 

Att utveckla fler bostäder för äldre går i linje med målet att skapa ett Stockholm för alla. I takt med ett ökat bostadsbyggande behöver Stockholm även växa med offentlig service som förskolor och äldreomsorg.

Tidplan

  • 2017: september: Markanvisning till Micasa
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjas
  • 2020, hösten: Samråd om detaljplanen 
  • 2021: Antagande av detaljplanen
  • 2022: Byggstart

Byggaktör

Fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 ägs av Stockholm stad. Den 21 september 2017 anvisade exploateringsnämnden mark till Micasa.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Ekholm

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad