dcsimg
Projekt Planerat

Äldreboende och aktivitetscenter i Årsta

Årsta

Stockholms stad planerar, tillsammans med Micasa vård- och omsorgsboenden, seniorboenden och ett aktivitetscenter för äldre längs Årstavägen. Förslaget berör fastigheten Ånn 7 och del av Årsta 1:1.

Projektfakta

Bostäder och aktivitetscenter för äldre

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa nya lägenheter i vård- och omsorgsboende, seniorbostäder samt ett aktivitetscenter för äldre. Platsen består idag av ett vård- och omsorgsboende som föreslås rivas och ersättas med ett som är bättre anpassat efter verksamhetens behov. Förslaget uppskattas ge ca 70 lägenheter i vård- och omsorgsboende, ca 70 seniorbostäder och en förskola med sex avdelningar. Tidigare fanns en förskola med i planerna, men den finns inte längre med eftersom det inte gick att få till en fungerande lösning för förskolegården.  

Ett Stockholm för alla 

Att utveckla fler bostäder för äldre går i linje med målet att skapa ett Stockholm för alla. I takt med ett ökat bostadsbyggande behöver Stockholm även växa med offentlig service som förskolor och äldreomsorg.

Tidplan

  • 2017: september: Markanvisning till Micasa
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjas
  • 2019/2020: vintern: Samråd om detaljplanen (preliminärt)

Byggaktör

Fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 ägs av Stockholm stad. Den 21 september 2017 anvisade exploateringsnämnden mark till Micasa.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad