Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Projekt Planerat

Äldreboende och aktivitetscenter i Årsta

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa ett vård- och omsorgsboende, seniorboenden och ett aktivitetscenter för äldre längs Årstavägen. Förslaget innebär cirka 70 vård- och omsorgsplatser och cirka 80 nya seniorbostäder. Planförslaget är på granskning till och med den 18 oktober 2022.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 21 september –18 oktober 2022.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Bostäder och aktivitetscenter för äldre

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa nya hyreslägenheter i vård- och omsorgsboende, seniorbostäder samt ett aktivitetscenter för äldre. I bottenvåningar på vård- och omsorgsboendet och seniorbostäderna kan det bli aktuellt med olika typer av verksamheter. 

Platsen består idag av ett tomställt vård- och omsorgsboende som föreslås rivas och ersättas med ett som är bättre anpassat efter verksamhetens behov. Förslaget uppskattas ge cirka 70 vård- om omsorgsplatser och cirka 80 seniorbostäder. Den befintliga parkeringsplatsen planeras också att rivas för att ge plats åt det nya vård- och omsorgsboendet. 

Tidigare fanns en ny förskola med i planerna, men den finns inte längre med eftersom det inte gick att få till en fungerande lösning för förskolegården.

Ett Stockholm för alla 

Att utveckla fler bostäder för äldre går i linje med målet att skapa ett Stockholm för alla. I takt med ett ökat bostadsbyggande behöver Stockholm även växa med offentlig service som förskolor och äldreomsorg.

Tidplan

  • 2017: september: Markanvisning till Micasa
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjas
  • 2021, 19 januari - 1 mars: Samråd om detaljplanen 
  • Hösten 2022: Granskning av detaljplanen
  • Vintern 2022/2023: Antagande av detaljplanen 
  • 2023: Byggstart för nya boenden

Byggaktör

Fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 ägs av Stockholm stad. Den 21 september 2017 anvisade exploateringsnämnden mark till Micasa.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter
Bild: MAF arkitekter

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Zsolt Juhász

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad