Möjlig utformning av de nya byggnaderna. Illustration: MAF arkitekter
Möjlig utformning av de nya byggnaderna. Illustration: MAF arkitekter
Projekt Planerat

Äldreboende och aktivitetscenter i Årsta

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa ett vård- och omsorgsboende, seniorboenden och ett aktivitetscenter för äldre längs Årstavägen. Förslaget innebär cirka 70 vård- och omsorgsplatser och cirka 80 nya seniorbostäder.

Projektfakta

Bostäder och aktivitetscenter för äldre

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa nya hyreslägenheter i vård- och omsorgsboende, seniorbostäder samt ett aktivitetscenter för äldre. I bottenvåningar på vård- och omsorgsboendet och seniorbostäderna kan det bli aktuellt med olika typer av verksamheter. 

Platsen består idag av ett tomställt vård- och omsorgsboende som föreslås rivas och ersättas med ett som är bättre anpassat efter verksamhetens behov. Förslaget uppskattas ge cirka 70 vård- om omsorgsplatser och cirka 80 seniorbostäder. Den befintliga parkeringsplatsen planeras också att rivas för att ge plats åt det nya vård- och omsorgsboendet. 

Tidigare fanns en ny förskola med i planerna, men den finns inte längre med eftersom det inte gick att få till en fungerande lösning för förskolegården.

Ett Stockholm för alla 

Att utveckla fler bostäder för äldre går i linje med målet att skapa ett Stockholm för alla. I takt med ett ökat bostadsbyggande behöver Stockholm även växa med offentlig service som förskolor och äldreomsorg.

Tidplan

  • 2017: september: Markanvisning till Micasa
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjas
  • 2021, 19 januari - 1 mars: Samråd om detaljplanen 
  • Hösten 2022: Granskning av detaljplanen
  • Vintern 2022/2023: Antagande av detaljplanen 
  • 2023: Byggstart för nya boenden

Byggaktör

Fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 ägs av Stockholm stad. Den 21 september 2017 anvisade exploateringsnämnden mark till Micasa.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Perspektiv som visar möjlig utformning av förslaget från Årstavägen. Bild: MAF arkitekter.
Perspektiv som visar möjlig utformning av förslaget från Årstavägen. Bild: MAF arkitekter.
Dagens vård-och omsorgsboende (Årsta vård- och omsorgsboende) planeras att rivas och ersättas med ett nytt.
Dagens vård-och omsorgsboende (Årsta vård- och omsorgsboende) planeras att rivas och ersättas med ett nytt.
Ungefärligt planområdet markerat i grönt.
Ungefärligt planområdet markerat i grönt.

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Zsolt Juhász

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad