Kartbild över SLätbaksvägen, Sköntorpsvägen, Vättersvägen.  Planområdet är markerat i rosa.
Ungefärligt område för markanvisning markerat i rosa.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny förskola vid Slätbaksvägen i Årsta

Årsta

En ny förskola med åtta förskoleavdelningar planeras vid Slätbaksvägen i Årsta.

Planen är att bygga en ny förskola i två våningar för cirka 100–120 barn, vid Slätbaksvägen. Projektet ger ett välbehövligt tillskott av förskoleplatser i området, och platsen ger goda förutsättningar att skapa en bra utemiljö med ett högt pedagogiskt värde för förskolebarnen. Den nya förskolan bidrar även till att uppfylla stadens mål om att skapa fler arbetsplatser i söderort.

Naturmark kommer att tas i anspråk för att bygga förskolan men förslaget innebär att en stor del av naturmarken inom fastigheten kan behållas. Åtgärder för att kompensera grönytan som försvinner ska utredas. En viktig del i arbetet är att det sker en försiktig anpassning av naturen för lek och redskap. Bergsprängning ska undvikas i så hög utsträckning som möjligt, och träd ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt.

Tidsplan

Tidsplan för byggstart och inflyttning kommer att publiceras här så fort den är bestämd.

Frågor och svar

I vår bedömning av behovet av förskoleplatser kikar vi på hur åldersgruppen 1-5 år kommer förändras över tid samt vilken kapacitet vi kommer ha i det befintliga beståndet. För att klara av att erbjuda barnomsorg framöver är det tydligt att det behövs nya förskolor i Årsta/Johanneshov där befolkningen ökar och kommer att fortsätta öka mycket.

Den här platsen är sedan tidigare detaljplanelagd för förskola och vi ser därför en ändamålsenlighet i att bygga en förskola just där. Byggaktören som har fått markanvisning har redovisat ett förslag som uppfyller stadens tillgänglighetskrav. Att bygga en förskola här är också ett bra sätt att få in en friliggande förskola i en annars väldigt tät stadsplanering. Här kan även stora delar av den befintliga naturen bevaras och utvecklas och platsen kan användas av barn i närområdet när förskolan inte är öppen.

Vi har noga vägt denna placering mot andra lägen inom projekt Årstastråket men bedömer att de är sämre ur ett barn- och verksamhetsperspektiv.

Anledningen till att det inte blir något formellt samråd är att det redan finns en beslutad detaljplan för området som tillåter förskoleverksamhet. Men det finns alltid möjlighet att höra av sig med frågor och synpunkter till såväl politiker som tjänstemän, och vi har också tagit emot många synpunkter som vi svarar på så snabbt vi kan och tar med oss i fortsatta arbetet.

Merparten av Årsta omfattas av denna stadsplan som fortfarande anses relevant. Tanken från början var att denna plats skulle bebyggas för allmänt ändamål. Historiskt har man inte haft behov av att nyttja marken för allmän bebyggelse men när staden växer och förtätas ökar behovet av att nyttja dessa platser ändamålsenligt.

Byggaktören Lotshem jobbar med både privata och kommunala hyresgäster. I dagsläget har bolaget inte bestämt vilken verksamhetsutövare de kommer att hyra ut till.

Ljudnivåerna i byggprojekt ska förhålla sig till Naturvårdsverkets riktlinjer, det gäller även här. Vid sprängningar tar man alltid hänsyn till kringliggande verksamheter och det kommer att genomföras för- och efterbesiktningar av fastigheter vid behov.

Vättersparken ligger i direkt anslutning till Slätbaksvägen. Årstaskogens naturreservat som planeras för att utvidgas ligger några hundra meter norr om Vättersberget. Cirka hälften av Vättersberget kommer att tas i anspråk för förskoleverksamheten. Resten kommer att bevaras som den är idag och var tillgänglig för allmänheten. Förskolegården kan även bli en tillgång för andra barn i området på kvällar och helger.

I stort anses inte projektet ha en betydande miljöpåverkan. Området har ett ekologiskt värde som barrskog men det är inte en del av de 30 procent mest viktiga områdena när det gäller ekologiska spridningssamband.

Förskolan kommer att planeras med hänsyn till naturmiljön som även har ett stort pedagogiskt värde för förskolebarnen. Värdefulla träd kommer att bevaras. Hälften av området, den östra delen av Vättersberget, påverkas inte alls av projektet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Markanvisning gavs till Lotshems Samhällsutveckling AB i april 2020. 

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad