Illustration av röda flerbostadshus med balkonger.
Möjlig utformning av förslaget från Årstavägen. Bild: MAF arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Äldreboende och aktivitetscenter

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Micasa ett vård- och omsorgsboende, seniorboenden och ett aktivitetscenter för äldre längs Årstavägen. Detaljplanen har fått laga kraft.

I bottenvåningar på vård- och omsorgsboendet och seniorbostäderna kan det bli aktuellt med olika typer av verksamheter.

Platsen består idag av ett tomställt vård- och omsorgsboende som föreslås rivas och ersättas med ett som är bättre anpassat efter verksamhetens behov. Förslaget uppskattas ge cirka 70 vård- om omsorgsplatser och cirka 80 seniorbostäder. Den befintliga parkeringsplatsen planeras också att rivas för att ge plats åt det nya vård- och omsorgsboendet.

Tidigare fanns en ny förskola med i planerna, men den finns inte längre med eftersom det inte gick att få till en fungerande lösning för förskolegården.

Ett Stockholm för alla

Att utveckla fler bostäder för äldre går i linje med målet att skapa ett Stockholm för alla. I takt med ett ökat bostadsbyggande behöver Stockholm även växa med offentlig service som förskolor och äldreomsorg.

Bilder

De nya röd-gula flerbostadshusen längs med Årstavägen..
Nybyggnation mot Årstavägen. Bild: MAF arkitekter.
En mindre bilväg med putsade hus i olika röda och gula nyanser på varje sida.
Seniorbostäder och vård- och omsorgsboende mot norr på Ottesjövägen. Bild: MAF arkitekter.
Flygbild över bostadsområde.
Planförslaget i förhållande till omgivande bebyggelse. Bild: MAF arkitekter.
Flygbild över bostadsområde.
Bild: MAF arkitekter.

Tidsplan

 • 2017 – september: Markanvisning till Micasa.
 • 2017 – december: Detaljplanearbete påbörjas.
 • 2021 – 19 januari–1 mars: Samråd om detaljplanen.
 • 2022 – höst: Granskning av detaljplanen.
 • 2022 – december: Godkännande i stadsbyggnadsnämnden.
 • 2023 – Antagande i kommunfullmäktige.
 • 2024 - April: Planen får laga kraft

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 ägs av Stockholm stad. Den 21 september 2017 anvisade exploateringsnämnden mark till Micasa.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad