Byggnad med två våningar, gård med träd, bänkar, staket, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskolan Humlan byggs ut

Årsta

En ny och större förskolebyggnad har byggts till förskolan Humlan i Årsta för att möte ett ökat behov av platser på förskolan.

Förskolans tidigare byggnad rymde tre avdelningar i ett plan, men var i behov att kunna rymma sex avdelningar. Den tidigare förskolebyggnaden var uppförd på så kallad prickmark. Det innebär att den var uppförd delvis utanför byggrätten, på mark som i planen är markerad med prickar. Genom att göra en ändring av byggrätten i detaljplanen kunde man uppföra den nya byggnaden.

Den nya byggnaden har två våningar och har ersatt den tidigare på samma plats. Eftersom den nya förskolan inrymmer dubbelt så många barn behövde även arean på förskolegården utökas med cirka 1 000 kvadratmeter parkmark.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad